Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Булстат
000159700
Доставка за обзавеждане
Доставка
ПМС
Избор без провеждане на процедура (по указание на УО)
0.00
30.12.2015
Дейностите по договаряне са:доставка на обзавеждане и доставка на оборудване за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Покана за оферта

Покана за оферта.pdf

Свали
Оферти

Оферти.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
ЕЛЕКТРОН - М ООД 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.