Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ЮРЪПИЪН ТОБАКО СЪРВИСИЗ ЕООД
ЕИК
101766679
Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на: Вертикален обработващ център  1 вид– 1 бр. и Вертикален обработващ център  2 вид– 1 бр
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
558 000.00
29.04.2021
07.05.2021
При извършване на процедурата за избор на доставчик, кандидатът ще следи за стриктното спазване на основните принципи за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по оперативната програма, както и спазването на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средства от Структурните фондове на ЕС.
С оглед стойността на доставката и спазване стриктно разпоредбите за ЗУСЕСИФ и ПМС 160 от 01.07.2016 г. изпълнителят ще бъде избран съгласно разборедбите на  чл. 1, ал. 1. За провеждане на процедурата ще бъде подготвена тръжна документация /публична покана, технически спецификации/техническо задание, изисквания към офертите, критерий за оценка, образец на оферта, проект на договор/ съгласно изискванията на действащия нормативен документ  и Закон за управление на средтсвата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.)/ и изискванията на Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ по ОПИК  за провеждане на процедура "Избор с публична покана" като отделните мерки ще бъдат описани в съответни обособени позиции. 
Провеждането на процедурата включва следните стъпки:
­ Изготвяне на документация за участие в процедурата, съгласно съответните образци на документи в Ръководството за изпълнение.
­ Изготвяне на проект на заповед/решение за назначаване на оценители и резервни оценители за разглеждане, оценка и класиране на оферти за провеждането на съответната процедура за определяне на изпълнител.
­ Публикуване на поканата  в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.
­ Писмено информиране на УО за датата на сесията за отваряне на офертите в срок не по­късно от 3 дни преди предвидената дата.
­ Отваряне на офертите.
­ Изготвяне и подписване на протокол от дейността на оценителите, съдържащ класиране на кандидатите и утвърден от Бенефициента.
­ Писмено уведомяване на всички кандидати в 3­дневен срок от утвърждаването на протокола, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор, с изискане на документите за липса на обстоятелствата по чл. 53,ал.2 от ЗУСЕСИФ 
­Извършване на проверка за липса на обстоятелства по чл. 53,ал.2 от ЗУСЕСИФ 
­ Подписване на договор с избрания изпълнител.
­ Изпращане до УО на копие на сключения договор, приложенията към него, както и цялата документация по проведения избор на изпълнител.
­ Започване на изпълнение на договора с избрания изпълнител.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Архив с тръжна документация

ETS ARHIV - OBQVQVANE.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на: Вертикален обработващ център 1 вид– 1 бр. и Вертикален обработващ център 2 вид– 1 бр 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.