Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ВИТА ХЕРБ ИНТ
Булстат
175150004
Доставка на блистер автомат - 1бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
217 000.00
29.04.2021
07.05.2021
ДМА

Документацията е преминала с одобрение на предварителен контрол от УО и прогнозната стойност е съобразена с одобрен бюджет по проект.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Архивен файл документи за участие

Docs za uchastie po PP na Vitaherb Int_ISUN.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на блистер автомат - 1бр.” 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.