Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Величка Петкова Иванова
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8902256534
“Доставка на специализирана земеделска техника - 1 брой нов неупотребяван трактор с кабина и прикачен инвентар“.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
39 378.92
22.04.2021
05.05.2021
Предметът на обществената поръчка е доставка на специализирана земеделска техника и прикачен инвентар, която включва:
 - Доставка на 1 брой нов неупотребяван трактор с кабина, среден клас и трансмисия 4х4, осигуряващ движение по планински и наклонени телени. 
- Доставка на 1 брой нова роторна косачка, подходяща за трактори с мощност от 40 до 60 к.с.
- Доставка на 1 брой нова навесна вентилаторна пръскачка 400 л., пригодена за работа в овощни градини.
- Доставка на 1 брой нов навесен плуг, подходящ за по-дълбоки есенни обработки на почвата.
- Доставка на 1 брой нова дискова брана с V - образни брани. 
Техническите изисквания, на които следва да отговаря земеделската техника са посочени в техническата спецификация към документацията.  
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Публична покана-Приложение 1.pdf

Свали
Изисквания към офертите

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.pdf

Свали
Методика за оценка на офертите

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА.pdf

Свали
Проект на договор за обществена поръчка

Договор за обществена поръчка-проект.pdf

Свали
Образци към документацията за участие

образци към документация за участие.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка на 1 брой нов неупотребяван трактор с кабина и прикачен инвентар. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.