Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

КУПРО-ЕМАЙЛ ЕООД
ЕИК
837066148
„Доставка на материали за производствената дейност „Купро емайл“ ЕООД“
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
130 760.00
05.04.2021
12.04.2021
„Доставка на материали за производствената дейност „Купро емайл“ ЕООД“:

Обособена позиция 1. Студено валцувана ламарина на картичка с размери:
- 1.5х1000х357мм - 40т.;
- 1,5х1000х360мм - 6 т.;
Обособена позиция 2. Горещо валцувана ламарина на листи с размери:
- 10х1000х2000мм - 1,6т.
- 2,0х1250х1855мм – 30т.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
документация тръжна процедура

тръжна купро 3.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1. Студено валцувана ламарина на картичка 1
Обособена позиция 2. Горещо валцувана ламарина на листи 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.