Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Йорданка Кръстева Новакова
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8103110015
Избор на доставчик на нов трактор с кабина.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
40 421.00
23.04.2021
05.05.2021
Избор на доставчик на нов трактор с кабина съгласно техническа спецификация.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация

Dokumentacia.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Избор на доставчик на нов трактор с кабина. 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.