Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Ивелина Стефанова Станева
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8401077270
Доставка на земеделска техника, включваща:

Обособена позиция 1: Косачка /нова/  - 1 брой;
Обособена позиция 2: Шредер /нов/ - 1 брой;
Обособена позиция 3: Навесна пръскачка /нова/ - 1 брой;
Обособена позиция 4: Двуосно ремарке /ново/ - 1 брой;
Обособена позиция 5: Плуг /нов/ - 1 брой;
Обособена позиция 6: Дискова брана /нова/ - 1 брой;
Обособена позиция 7: Компресор /нов/ - 1 брой.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
42 715.51
28.04.2021
05.05.2021
Провеждането на процедурата ще е съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г. , за избор на изпълнител доставчик с обект на процедурата: 

Доставка на земеделска техника, включваща:
Обособена позиция 1: Косачка /нова/  - 1 брой;
Обособена позиция 2: Шредер /нов/ - 1 брой;
Обособена позиция 3: Навесна пръскачка /нова/ - 1 брой;
Обособена позиция 4: Двуосно ремарке /ново/ - 1 брой;
Обособена позиция 5: Плуг /нов/ - 1 брой;
Обособена позиция 6: Дискова брана /нова/ - 1 брой;
Обособена позиция 7: Компресор /нов/ - 1 брой.


Ще бъде следвана следната последователност при провеждането на процедурата: 
1. Изготвяне на документация за участие в процедурата - публична покана със седем обособена позиции за доставка на посочените активи
2. Заповед за назначаване на оценители и резервни оценители за разглеждане, оценка и класиране на оферти за провеждането на процедурата за определяне на изпълнител. 
3. Отваряне и оценяване на офертите. 
4. Изготвяне на протокол от дейността на оценителите, съдържащ класиране на кандидатите. 
5. Утвърждаване от бенефициента на протокола от дейността на оценителите и получените резултати. 
6. Уведомяване на кандидатите за резултатите от работата на оценителите и изпращане на покана за сключване на договор с избрания кандидат. 
7. Проверка за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 3, т. 2 от ПМС № 160/01.07.2016 г. с избрания кандидат. 
8. Подписване на договор с избрания изпълнител. 

При промяна на реда за провеждане на процедурата ще бъдат следвани указанията на ДФЗ. Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, ще бъдат класирани на база критерия икономически най-изгодна оферта. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъде подписан договор с избрания изпълнител.

Предвидената процедура се отнася към Дейност 1 "Увеличаване на наличните производствени материални активи в земеделското стопанство" от т. 7. План за изпълнение.
В договора с избрания изпълнител ще бъде уговорен начин на плащане - по банков път.
Приемането на доставките ще бъде с приемо-предавателни протоколи.

Очаквани резултати от провеждане на процедурата:
1. Избран доставчик по процедурата и сключен договор за доставка.
2. Доставени материални активи за дейността на стопанството: косачка, шредер, навесна пръскачка, двуосно ремарке, плуг, дискова брана и компресор
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Пакет документи за кандидатстване

publichna_pokana_ЗП_Станева.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка на земеделска техника, включваща: Обособена позиция 1: Косачка /нова/ - 1 брой; 1
Доставка на земеделска техника, включваща:Обособена позиция 2: Шредер /нов/ - 1 брой; 1
Доставка на земеделска техника, включваща: Обособена позиция 3: Навесна пръскачка /нова/ - 1 брой; 1
Доставка на земеделска техника, включваща:Обособена позиция 4: Двуосно ремарке /ново/ - 1 брой; 1
Доставка на земеделска техника, включваща: Обособена позиция 5: Плуг /нов/ - 1 брой; 1
Доставка на земеделска техника, включваща:Обособена позиция 6: Дискова брана /нова/ - 1 брой; 1
Доставка на земеделска техника, включваща:Обособена позиция 7: Компресор /нов/ - 1 брой. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.