Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ РЪКА ЗА РЪКА
ЕИК
177217494
Услуги по изпълнение на демонстрационен проект – набиране на книжарници за участие в инициатива „Зелено знание“ на територията на обхванатите в проекта градове, събиране, сортиране, съхраняване, поправка и разпределяне на събраните книги за даряване на библиотеки или предаване за рециклиране
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
178 200.00
19.04.2021
26.04.2021
Настоящата публична покана е във връзка с проект № BG16M1OP002-2.009-0015-C01 с наименование „Зелено знание“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG16M1OP002-2.009 Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ и е с предмет: „Услуги по изпълнение на демонстрационен проект – набиране на книжарници за участие в инициатива „Зелено знание“ на територията на обхванатите в проекта градове, събиране, сортиране, съхраняване, поправка и разпределяне на събраните книги за даряване на библиотеки или предаване за рециклиране” , която включва:  
1. Приобщаване към инициативата и постигане на договорености с общо 50 бр. търговски обекти (книжарници) в София, Пловдив, Велико Търново, Бургас, Варна, Габрово и Плевен.
2. Предоставяне на рекламни материали (изготвени в рамките на Дейност 3 от проекта) и обособяване на място за съхранение на върнатите книги във всяка от книжарниците, включена в инициативата.
3. Предоставяне на талон за отстъпка от следващата си покупка в книжарницата на всеки клиент, който върне стари книги (минимум 10 бр.);
4. Транспортиране на върнатите книги до София, сортиране и поправка на тези, които имат нужда;
5. Сортиране и пакетирани за дарения към училища, читалищни библиотеки и социални домове в цялата страна на годните за това книги
6. Предаване за рециклиране на хартията от книгите, които не могат да бъдат поправени

Прогнозна стойност: 178 000 лв. без ДДС  и 213 600 лв. с ДДС

При избора на изпълнител ще се прилагат разпоредбите на Глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕС. 

При провеждането на процедурата ще се спазват принципите за безпристрастност и поверителност, както и законосъобразното определяне на изпълнителя на услугата.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Prilojenie 1_Publichna_pokana_PMS 160.pdf

Свали
Техническа спецификация

Prilojenie 2_Tehnicheska specifikacia.pdf

Свали
Методика за оценка

Prilojenie 4_Мetodika_za_ocenka_PMS 160.pdf

Свали
Изисквания към офертите

Prilojenie 3_Iziskvania_oferti_PMS 160.pdf

Свали
Проект на договор за изпълнение

Prilojenie 7_Proekt na dogovor.pdf

Свали
Образец на оферта

Prilojenie 5_Oferta_PMS 160.doc

Свали
Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160

Prilojenie 6_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160.doc

Свали
Приложения образци

obrazci_prilojenia.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Услуги по изпълнение на демонстрационен проект – набиране на книжарници за участие в инициатива „Зелено знание“ на територията на обхванатите в проекта градове, събиране, сортиране, съхраняване, поправка и разпределяне на събраните книги за даряване на библиотеки или предаване за рециклиране 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.