Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Снежанка Драганова Ранкова
Булстат за свободни професии (ЕГН)
5403203854
Закупуване на специализирана земеделска техника
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
47 676.42
30.03.2021
11.04.2021
Закупуване на специализирана земеделска техника за отглеждането на череши по следните 3 обособени позиции:

1.	Трактор 1 бр.
•	Тип – колесна вентилаторна
•	Вентиатор – регулируем, 90-100 см.
•	Резервоар – 1500 литра, с миксер
•	Резервоар за чиста вода – минимум 50 литра
•	Дюзи – керамични с противокапков клапан

2.	Дискова брана 1 бр.
•	Маса – 500 – 550 кг.
•	Прикачване – триточков навес
•	Работна ширина – 200 см.
•	Работни секции – 4

3.	Пръскачка 1 бр.
•	Тип – колесна вентилаторна
•	Вентиатор – регулируем, 90-100 см.
•	Резервоар – 1500 литра, с миксер
•	Резервоар за чиста вода – минимум 50 литра
•	Дюзи – керамични с противокапков клапан
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Образец на оферта

2. Образец на оферта.doc

Свали
Изисквания към офертата

3. Изисквания към оферти.doc

Свали
Декларация ЕИК на оферента

4. Deklaracia EIK.doc

Свали
Декларация на кандидата по чл. 12

5. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160.doc

Свали
Методика за оценка на офертите

6. Методика за оценяване на оферти.doc

Свали
Проекто договор за доставка

7. Проект на договор.doc

Свали
Публична покана за събиране на оферти

1. Публична покана_Снежанка Ранкова.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Трактор 1 бр. 1
Дискова брана 1 бр. 1
Пръскачка 1 бр. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.