Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Андрей Антонов Митов
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8008076429
Доставка на трактор с кабина
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
28 569.00
16.04.2021
26.04.2021
След сключване на административния договор бенефициента ще спази процедурата за избор на доставчик по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160. С публична покана на ИСУН 2020  ще обяви параметрите на активите, одобрени от ДФЗ чрез внесеното проектно предложение.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
покана

Pokana.docx

Свали
оферта по образец

Obrazets na oferta.doc

Свали
методика за оценка

Metodika.docx

Свали
декларация по чл. 12, ал.1, т.1 по образец

Obraz_dekl_12.doc

Свали
декларация-ЕИК

Dekl_EIK.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Закупуване на трактор 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.