Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД
ЕИК
114688535
Доставка на медицински консумативи
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
111 509.00
05.04.2021
12.04.2021
Доставка на медицински консумативи
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Тръжни документи

Tender Documents.zip

Свали

Разяснения

Описание Файл
Допусната техническа грешка в образец на оферта по процедурата

Raziasnenie.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Ръкавици нестерилни 1
Маски 9
Престилки и шапки боне 5
Чулки 5
Спирт 2
Дезинфектант за ръце 6
Дезинфектант за повърхности 5
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.