Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Тера Фууд ЕООД
ЕИК
201519719
Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на съществуващ рибарник и ново допълващо застрояване с височина до 3,6 м. за селскостопанска сграда люпилня, находящи се в УПИ V – рибарници, кв. 2 по регулационния план на с. Мала църква, общ. Самоков, обл. София“.
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
421 732.35
15.04.2021
11.05.2021
Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител „Избор с публична покана“ през първите 3 месеца от изпълнението на проекта по реда и условията на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 на Министерския съвет от 01 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Процедурата ще бъде осъществена при спазване принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция, публичност и прозрачност. Видът процедура за избор на изпълнител е определен съобразно препоръките на УО. Тъй като прогнозната стойност за доставки по тази процедура, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента, без данък върху добавената стойност, е по-висока от 50 000 лв., ще бъде проведена процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. "Тера Фууд" ЕООД планира провеждането на една процедура за доставка "Избор с Публична покана". При този вид избор право да подават оферти ще имат всички заинтересовани лица, като на кандидатите ще се даде възможност за подаване на оферти. "Тера Фууд" ЕООД ще публикува Публичната покана и цялата документация към нея в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал) и ще я оповести на своя уеб-сайт. В поканата ще бъдат посочени задължителните реквизити, според изискванията на ЗУСЕСИФ. Ще бъдат публикувани още: минимални технически параметри и функционални характеристики на желаното оборудване и проект на договор. По преценка на бенефициента, в хода на подготовка на тръжната документация ще бъде избран метод за подбор на офертите – най-ниска цена или оптимално съотношение качество/цена. В случай, че бенефициентът избере втория метод за избор на изпълнител, към Публичната покана ще бъдат дефинирани избраните критерии за оценка, показателите, относителната им тежест и методика за определяне комплексна оценка на офертата. Определянето на изпълнител ще се проведе от оценителна комисия. След приключване на оценката ще бъде изготвен оценителен протокол, който ще бъде утвърден от Бенефициента, след получаване на одобрение от страна на Управляващия орган на програмата. С избрания изпълнител ще бъде подписан договор за изпълнение.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

1_Публична покана.pdf

Свали
Изисквания към офертите

2_Изисквания към офертите.pdf

Свали
Техническо задание

3_Техническо задание.pdf

Свали
Методика за оценка

4_Методика за оценка.pdf

Свали
Образец на оферта

5_Образец на оферта.doc

Свали
Декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

6_Декларация на кандидата ПМС 160.doc

Свали
Проект на договор

7_Проект на договор.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на съществуващ рибарник и ново допълващо застрояване с височина до 3,6 м. за селскостопанска сграда люпилня, находящи се в УПИ V – рибарници, кв. 2 по регулационния план на с. Мала църква, общ. Самоков, обл. София“. 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.