Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

АК ЕЛЕКТРИК АД
ЕИК
113561397
„Избор на изпълнител за провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности на лица от целеви групи в „АК ЕЛЕКТРИК“ АД по три обособени позиции“

Услуга
ПМС
Избор с публична покана
35 980.00
29.04.2021
06.05.2021
Предмет на процедурата е „Избор на изпълнител за провеждане на обучения за придобиване на ключови компетентности на лица от целеви групи в „АК ЕЛЕКТРИК“ АД по три обособени позиции“ в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.108-0001-C01 „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите в „АК ЕЛЕКТРИК“ АД лица от всички възрастови групи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-1.108 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, както следва:
1.	Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по „Общуване на чужди езици“ по английски език. 
2.	Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по „Умение за учене“.
3.	Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по „Иновативност и предприемачество“.
Да
Да

Прикачени документи

Описание Файл
Документация

Публична покана № 1 от 29.04.2021.rar

Свали

Разяснения

Описание Файл
Решение за прекратяване

Решение 2 от 10.05.2021.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по „Общуване на чужди езици“ по английски език. 1
Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по „Умение за учене“ 2
Обособена позиция 3: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности по „Иновативност и предприемачество“ 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.