Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД
ЕИК
040611387
„Провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в СТАД БЛИЗНАКОВ ЕООД” дейност по проект ДБФП BG05M9OP001-1.057-0292-C02 „Подобряване адаптивността на работните места в Стад Близнаков ЕООД, чрез участие в обучения”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
221 400.00
28.04.2021
07.05.2021
Провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в СТАД БЛИЗНАКОВ ЕООД в две обособени позиции
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
документация

Archive.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1 Обучение с придобиване на професионална квалификация по професия 521010 "Машинен техник", специалност 5210105 "Машини и системи с ЦПУ" - трета степен на професионална квалификация. 1
Обособена позиция 2 Обучение с придобиване на професионална квалификация по професията 345080 "Снабдител", специалността 3450801 "Снабдител" - първа степен на професионална квалификация - 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.