Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

РИБОВЪДСТВО ПАЗАРДЖИК ЕООД
ЕИК
203366332
Изграждане на Цех за  за производство на фураж и Склад за съхранение на фураж
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
0.00
22.03.2021
12.04.2021
Ще се проведе  избор на изпълнител с публична покана съгласно изискванията на ПМДР и нормативната уредба на България
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Пакет документи СМР

SMR.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Изграждане на Цех за производство на фураж и Склад за съхранение на фураж ” 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.