Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ТОНИ-Т - АНТОНИЙ ДЮЛГЕРОВ ЕТ
ЕИК
102074662
Изграждане (СМР) на автосервиз - гр. Средец, местност „Долапски баир“
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
125 430.00
16.04.2021
26.04.2021
Процедурата ще бъде осъществена по реда на ПМС 160/2016 г. Изборът на изпълнител ще се реализира чрез публикуване на публична покана, съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
В хода на процедурата ще бъдат спазвани правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договори при провеждане на процедура за избор на изпълнител, регламентирани в ПМС 160/2016 г. 
Да
Да

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Public_invitation.pdf

Свали
Изисквания към офертите

Instructions_offers.pdf

Свали
Методика за оценка на офертите

Methodology.pdf

Свали
Проект на договор

Contract_project.pdf

Свали
Техническа спецификация

Tech_specification.pdf

Свали
Одобрен инвестиционен проект, ведно с обяснителни записки, количествени сметки и Разрешение за строеж

Invest_prolject_Permission.rar

Свали
Образец на оферта

Offer.docx

Свали
Количествено-стойностна сметка (Приложение № 1 към оферта)

KSS_SMR.xlsx

Свали
Декларация за ЕИК (Образец № 1)

1_Declaration_EIK.docx

Свали
Декларация на кандидата по чл. 12 от ПМС 160/01.07.2016 г. (образец № 2)

2_Declaration_candidate.docx

Свали
Справка за оборота, отнасящ се до предмета на поръчката (образец № 3)

3_List_turnover.docx

Свали
Справка за строителството, свързано с предмета на поръчката (образец № 4)

4_List_SMR.docx

Свали
Декларация за използване на подизпълнители (образец № 5)

5_Declaration_subcontractor.docx

Свали

Разяснения

Описание Файл
Решение за прекратяване на процедурата

Decision_termination_290421.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Изграждане (СМР) на автосервиз - гр. Средец, местност „Долапски баир“ 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.