Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

БУЛБИОКЕМ ЕООД
ЕИК
201425383
Доставка на Инсталация за рециклиране на разредители - 1 бр
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
227 600.00
19.04.2021
26.04.2021
В рамките на процедурата ще се избере Изпълнител, съгласно ПМС №160 от 2016 г. /ЗУСЕСИФ за закупуване на Инсталация за рециклиране на разредители - 1 бр., в изпълнение на проект Проект № BG16RFOP002-2.040-1469 - „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Булбиокем ЕООД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и собствено участие на Бенефициента.  
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Тръжна документация.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка на Инсталация за рециклиране на разредители - 1 бр 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.