Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ОРБЕЛ 2001 АД
ЕИК
101550279
„Закупуване и доставка на материали по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: ЦАМ 4.1 (цинк, алуминий и мед) и Обособена позиция № 2: Метална ципова лента и плъзгач с автоматично застопоряване
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
99 000.00
19.04.2021
26.04.2021
„Закупуване и доставка на материали по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: ЦАМ 4.1 (цинк, алуминий и мед) – 7.5 т;
Обособена позиция № 2: Метална ципова лента (10 000 м) и плъзгач с автоматично застопоряване (500 000 бр.)

Прогнозна стойност в лева без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) 99 000.00, както следва:
	
Обособена позиция № 1: ЦАМ 4.1 (цинк, алуминий и мед) – 53 000,00 лв. без ДДС; 
Обособена позиция № 2: Метална ципова лента и плъзгач с автоматично застопоряване – 46 000,00 лв. без ДДС; 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Процедура Орбел 2001

Procedura_Orbel2001.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция № 1: ЦАМ 4.1 (цинк, алуминий и мед) 1
Обособена позиция № 2: Метална ципова лента и плъзгач с автоматично застопоряване 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.