Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

МИКОНИ ООД
ЕИК
120557335
„Доставка на машини за обработване на метал“
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
959 195.00
21.03.2016
31.03.2016
Провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на машини за обработване на метал“.
При избор на изпълнител/и, ще бъдат приложени разпоредбите на националното законодателство за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз. При провеждане на процедурата за избор  на изпълнител/и, ще бъде спазен принципът на свободна и лоялна конкуренция и ще бъдат приложени подходящи мерки за избягване предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията.
Ще бъде проведена процедура „Избор с публична покана“ в съответствие с изискванията на ПМС 118/ 20.05.2014 г.
Отговорен за провеждане на процедурата  ще бъде на ръководителят на проекта, като ще се премине през следните етапи:
1. Определяне на Оценители
2. Разработване на Покана
3. Предоставяне на поканата за публикуване 
4. Приемане на оферти
5. Провеждане на сесия по оценка на постъпилите оферти, изготвяне на протокол за работата на Оценителите
6. Оповестяване на резултатите от проведената оценка, чрез информиране на всички оференти и сключване на договор с класирания на първо място кандидат 
7. Доставка на машините по проекта и подписване на приемо-предавателен протокол
8. Монтаж и пускане в експлоатация на доставените. Подписване на финален приемо-предавателен протокол.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

1_Publichna pokana.pdf

Свали
Изисквания към офертите

2_Iziskvania_oferti.pdf

Свали
Техническо задание

3_Tehnichesko_zadanie.pdf

Свали
Методика за оценка

4_Metodika za ocenka.pdf

Свали
Оферта - Об.поз. №1

5-1_Oferta_Ob.poz.1.pdf

Свали
Оферта - Об.поз. №2

5-2_Oferta_Ob.poz.2.pdf

Свали
Декларация по чл.53, ал.2

6_Declaracia_ch.53_al.2.pdf

Свали
Проект на Договор

7_Proekt na DOGOVOR.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция №1: „Доставка на Щанцова машина“ 1
Обособена позиция №2: „Доставка на Роботизирана система за автоматично заваряване“, 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.