Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СД УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ
ЕИК
040176305
ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ:  
- Металообработващ център с ЦПУ - 1 брой;
- Металообработващ струг с ЦПУ - 2 броя;
- Роботизирана система за заваряване - 1 брой.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
910 000.00
31.03.2016
08.04.2016
За целите на външното възлагане се проведе процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и приложимото ПМС с предмет "ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ: Металообработващ център с ЦПУ - 1 брой; Металообработващ струг с ЦПУ - 2 броя и Роботизирана система за заваряване - 1 брой" , на обща стойност 910 000 лв. без ДДС. Беше обявена една процедура с обособени позиции за избор на изпълнители/и, тъй като всички активи, предвидени за закупуване, са функционално свързани помежду си и се използват за същите или сходни нужди. След изготвянето на тръжните документи и преди обявяването на процедурата, след съставяне на изискуемите протоколи от назначената оценителна комисия и след сключването на договори с избраните изпълнители, СД “УНИТЕХ – ХРИСТЕВ И СИЕ“ предостави на Управляващия орган необходимите документи и информация за осъществяване на предварителен и последващ контрол с оглед проверка и потвърждаване спазването на изискванията, последователността и сроковете, заложени в приложимата национална и европейска нормативна уредба, Насоките за кандидатстване и Оперативното ръководство за изпълнение на ДБФП по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП".
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Publichna pokana_UNITECH.pdf

Свали
Образец 1 Списък на извършени сходни доставки

Obrazec 1_shodni dostavki_UNITECH.pdf

Свали
Декларация по чл.53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

Declaracia_ZUSESIF_chl53_al2_UNITECH.pdf

Свали
Техническа спецификация

Tehnicheska specifikaciq_UNITECH.pdf

Свали
Образец на оферта

Oferta_UNITECH.pdf

Свали
Методика за оценка

Metodika_za_ocenka_UNITECH.pdf

Свали
Изисквания към офертите

Iziskvania_oferti_UNITECH.pdf

Свали
Проект на договор за изпълнение

Proekt na dogovor_UNITECH.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Металообработващ център с ЦПУ - 1 брой 1
Металообработващ струг с ЦПУ - 2 броя 2
Роботизирана система за заваряване - 1 брой 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.