Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ПАСАТ АНТЕНИ ООД
ЕИК
822090225
Доставка на ДМА по договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1091-C01 със 6 обособени позиции:
1. Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за обезмасляване и фосфатиране;
2. Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за механизирано MIG-MAG заваряване на "стойка за антена";
3. Доставка на инверторен апарат за въздушно плазмено рязане;
4. Доставка на изсушител - 2 броя;
5. Доставка на винтов компресор;
6. Доставка и въвеждане в експлоатация на полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
422 200.00
04.04.2016
15.04.2016
Провеждане на процедура за избор на изпълнител - "избор с публична покана" съгласно ПМС №118/20.05.2014 г. със шест обособени позиции и доставка на предвидените за закупуване по проекта ДМА.
Възложител: "Пасат антени" ООД
Стойността на процедурата за всички обособени позиции е 422 200 лева без ДДС.
Обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за обезмасляване и фосфатиране".
Обособена позиция 2: "Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за механизирано MIG-MAG заваряване на "стойка за антена"".
Обособена позиция 3: "Доставка на инверторен апарат за въздушно плазмено рязане".
Обособена позиция 4: "Доставка на изсушител - 2 броя".
Обособена позиция 5: "Доставка на винтов компресор".
Обособена позиция 6: "Доставка и въвеждане в експлоатация на полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио".
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
1. Публична покана

3843_Prilojenie_3.2_Publichna_pokana.pdf

Свали
2. Заповед за назначаване на комисия

Zapoved_komisia.pdf

Свали
3. Техническа спецификация

tehnicheska_specifikacia.pdf

Свали
4. Методика за оценка

3845_Prilojenie_3.6_metodika_za_ocenka.pdf

Свали
5.1 Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение ОП1

op1_Prilojenie_3.4_Oferta.pdf

Свали
5.2 Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение ОП2

op2_Prilojenie_3.4_Oferta.pdf

Свали
5.3 Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение ОП3

op3_Prilojenie_3.4_Oferta.pdf

Свали
5.4 Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение ОП4

op4_Prilojenie_3.4_Oferta.pdf

Свали
5.5 Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение ОП5

op5_Prilojenie_3.4_Oferta.pdf

Свали
5.6 Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение ОП6

op6_Prilojenie_3.4_Oferta.pdf

Свали
6. Образец на Декларация на кандидата за липса на обстоятелствата по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ

3939_Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF.pdf

Свали
7. Проект на договор за изпълнение

Proekto-Dogovor.pdf

Свали
8. Изисквания към офертите

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti.pdf

Свали
9. Декларация за еднаквост на документите

Declaracia_ISUN 2020_MSP_izbor na izpalnitel.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за обезмасляване и фосфатиране 1
Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за механизирано MIG-MAG заваряване на "стойка за антена" 1
Доставка на инверторен апарат за въздушно плазмено рязане 1
Доставка на изсушител - 2 броя 3
Доставка на винтов компресор 3
Доставка и въвеждане в експлоатация на полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.