Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ДЕБУЛКО ООД
ЕИК
121435423
Закупуване (доставка и въвеждане в експлоатация) на Абкант машина – 1 брой, Координатно-заваръчна машина – 1 брой, Заваръчна роботизирана система – 1 брой, Mултипроцесна компактна машина за заваряване – 1 брой, Oтрезна машина за рязане под ъгъл – 1 брой
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 166 160.00
30.03.2016
07.04.2016
Провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, на основание ПМС 118/20.05.2014 г. и чл. 50, ал.3 от ЗУСЕСИФ, и съгласно Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 на Управляващия орган за доставка и въвеждане в експлоатация на следните ДМА: Абкант машина – 1 брой, Координатно-заваръчна машина – 1 брой, Заваръчна роботизирана система – 1 брой, Mултипроцесна компактна машина за заваряване – 1 брой, Oтрезна машина за рязане под ъгъл – 1 брой с обща стойност  1 166 160 лева без ДДС. 

Предвидено е провеждането на процедурата за избор на изпълнител и сключването на договор с изпълнител да е с продължителност от 2 месеца в периода от 3-ти до 4-ти месец включително в условията на предварителен, текущ и последващ контрол от страна на Управляващия Орган. Предвидено е придобиването на ДМА по проекта да е с продължителност до 8 месеца в периода от 5-ти до 12-ти месец включително и да протече съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

По процедурата не се предвижда използването на обособени позиции, тъй като планираните за доставка дълготрайни материални активи са функционално свързани в три последователни етапа от производствения процес на предприятието –  етап Отрезни операции (Oтрезна машина за рязане под ъгъл), етап Механична обработка – операции по огъване (Абкант машина), етап Заваряване (Координатно-заваръчна машина, Заваръчна роботизирана система, Mултипроцесна компактна машина за заваряване) и затова е най-подходящо машините да бъдат доставени, монтирани, инсталирани, изпитани и въведени в експлоатация от един доставчик, за да се подсигури тяхната безопасна и безпроблемна работа в синхрон. Освен това, за правилната им експлоатация е необходима пълна технологична съвместимост както помежду им, така и с останалите машини и оборудване на бенефициента. Не по-маловажно е и това, че производителите/ доставчиците отказват гаранционна поддръжка при неправилно използване и непълна технологична съвместимост на машините при работата им заедно в един производствен цикъл, който риск се преодолява посредством закупуването на активите от един доставчик.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация в процедура "Избор с публична покана"

DEBULCO-PROZEDURA-ZA PUBLIKUVANE-PDF.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Доставка и въвеждане в експлоатация на следните машини представляващи ДМА: Абкант машина – 1 брой, Координатно-заваръчна машина – 1 брой, Заваръчна роботизирана система – 1 брой, Mултипроцесна компактна машина за заваряване – 1 брой и Oтрезна машина за рязане под ъгъл – 1 брой“ 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.