Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СОЦИАЛНА ФОНДАЦИЯ "ИНДИ-РОМА 97" - гр. КУКЛЕН
Булстат
115148365
Организация и логистика на краткосрочни обучения
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
65 900.00
19.04.2021
27.04.2021
Процедурата включва логистика /храна, нощувки, наем зали, наем техника, осигуряване на кафе паузи, транспорт за участниците и др. необходими за провеждане на краткосрочни обучения, които завършват без присъждане на квалификационни кредити еднодневно/, както следва:  еднодневно обучение на 150 човека; двудневно/и обучение/я без присъждане квалификационни кредити на 150 човека; двудневно/и обучение/я /изнесено/ без присъждане квалификационни кредити на 100 човека; тридневно/и обучение/я без присъждане квалификационни кредити на 150 човека; тридневно/и обучение/я /изнесено/ без присъждане квалификационни кредити на 100 човека. Процедурата е по чл.1, ал.1 от ПМС160 и определянето на изпълнител от бенефициента по ал. 1 - СФ "Инди Рома 97" ще се извършва в съответствие с чл. 50 - 53 ЗУСЕСИФ. 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

1 Публична покана.docx

Свали
Изисквания оферта

2 Изисквания оферта .docx

Свали
Образец оферта

3 Образец оферта .docx

Свали
Техническо задание

4 Техническо задание.docx

Свали
Справка сходни услуги

5 Справка сходни услуги .docx

Свали
Декларация по чл.12

6 Декларация по чл.12.docx

Свали
Деклараци ЕИК

7 Декларация ЕИК.docx

Свали
Методика за оценка

8 Методика за оценка .docx

Свали
Проект на договор

9 Проект договор.docx

Свали
Декларация подизпълнител

10 Декларация подизпълнител.docx

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Организация и логистика на краткосрочни обучения 4
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.