Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ДИКО - ИВАН ДИКОЛАКОВ ЕТ
ЕИК
030122572
Закупуване на Обработващ център -1бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
746 100.00
21.03.2016
31.03.2016
Провеждане на процедура за доставка на Обработващ център -1бр.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
публична покана

1Prilojenie 3.2_Publichna pokana.pdf

Свали
Методика за оценка на офертите за Обработващ център

2Prilojenie 3.6_ metodika za ocenka_обраб.център.pdf

Свали
Образец оферта

3Prilojenie 3 4_Oferta.pdf

Свали
Изисквания към офертата

4Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti.pdf

Свали
Декларация чл. 22, ал. 2, т. 1

5Prilojenie 3.7_Declaracia_chl22_al2_t1.pdf

Свали
Образец на договор

6Договор.pdf

Свали
Общи условия по договора

7Obshti uslovia.pdf

Свали
Оценителен протокол от проведен търг

Оценителен протокол 18.04.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР - 1бр 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.