Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

НЕВАФОЛИНГ ООД
ЕИК
200709797
“Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
199 200.00
19.04.2021
11.05.2021
Управителят на „НЕВАФОЛИНГ“ ООД, в качеството си на Възложител провежда  процедура – Публична покана по реда на  чл. 51 от  от ЗУСЕСИФ и ПМС160/2016 г. с предмет: “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Обект на процедурата за избор с публична покана е „доставка” по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ. Предмет на настоящата публична покана  е извършване на доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване на сих лед. 
	Настоящият проект  представя инвестиционните намерения на "НЕВАФОЛИНГ" ООД, да развие основна търговска дейност, както и създаването на нови работни места в Сектор морска икономика на територията на МИРГ, а именно чрез закупуване на специализирано техническо оборудване за почистване, посредством "сух лед". Бизнес планът представя финансово и икономически обоснована инвестиция. Основната цел на настоящата инвестиция е разкриване на работни места, чрез създаване на алтернативна на Сектор "Рибарство" заетост за няселението. Основните дейности по реализацията на проекта предвиждат доставка и инсталиране на специализирано, иновативно техническо оборудване за професионално почистване. След реализация на инвестицията, дружеството ще стартира изцяло нова дейност, за да се задоволи нарастващото търсене. Освен това ще се създадат условия за назначаване на допълнителен персонал. 
	Като резултат от реализацията на проекта се очаква устойчиво повишаване на заетостта в района на МИРГ, което същевременно ще допринесе за развитието на морската икономика на територията, т.к. специализираното техническо оборудване, работещо чрез  сух лед ще бъде изпозлвано  за  бластиране и почистване на рибарски, пасажерски и др. вид плавателни съдове, както и прилежащата им инфраструктура. 
	Бластирането и премахването на ръжда, боя, и органични отлагания се осъществява без остатъчен вторичен продукт, което прави процеса екосъобразен, без да замърсява водните басейни или прилежащия ландшафт. Ще бъде постигнато, също така подобряване на качеството и количеството на предоставяните от дружеството услуги, както и намаляване на вредното влияние върху околната среда и подобряване устойчивостта на натиска върху нея. Целите на проекта съответстват изцяло на приоритетите и целите на Мярка 2 от СВОМР на МИРГ БЧС "Бяла-Долни чифлик-Аврен"


С реализация на дейностите по проектното предложение ще се  ще обуслови нуждата от допълнително наемане на работници, за които ще се осигури устойчива заетост. Също така, инвестициията ще доведе до устойчиво развитие на бизнес модел, базиран на иновативните подходи, като по този начин успешно ще се въведат иновативни практики в местната икономика. Допълнителните цели на проектното предложение са:
- Разкриване на новo работнo място за целогодишна заетост, с което ще се постигне намаляване на сезонните колебания в заетостта;
- развитие на икономическа дейност, извън риболовния сектор;
- създаване на алтернативна за сектор "Рибарство" заетост за населението в региона, в частност не само на териотрията на  община Аврен, а на целия МИРГ;
- опазване на околната среда и смекчаване последиците от натиска върху околната среда.


Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана по чл. 51 от от ЗУСЕСИФ за Доставка с предмет “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“

1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПМС 160 - ДОСТАВКА НЕВАФОЛИНГ_dtt done.pdf

Свали
Техническа спецификация

2. Техническа спецификация към ПП - ПМС 160 - Доставка - Невафолинг ООД.pdf

Свали
Критерий /Методика/ за оценка

3. МЕТОДИКА_доставка_dtt done.pdf

Свали
Изисквания към оферти за участие Публична покана по чл. 51 от от ЗУСЕСИФ за Доставка с предмет “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“

4. Изисквания оферти - ПМС 160_neverfalling done.pdf

Свали
Проекто - договор

5. Проекто - договор - доставка -neverfalling_Last_done.pdf

Свали
Приложение № 1 - Образец на оферта за участие

Приложение № 1 - ОФЕРТА - доставка - ПМС 160 _невафолинг_dtt done.doc

Свали
Приложение № 2 - Декларация ЕИК

Приложение № 2 - Декларация ЕИК - доставка_невафолинг_done.doc

Свали
Приложение № 3 - Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

Приложение № 3 - Декларация ЗУСЕСИФ-ПМС160-доставка_neverfalling done.doc

Свали
Приложение № 4 - Декларация за добро изпълнение

Приложение № 4 - Декларация за добро изпълнение - доставка_neverfalling_done.doc

Свали
Приложение № 5 - Списък с изпълнени договори

Приложение № 5 - Списък с изпълнени договори - доставка_never falling done.doc

Свали
Приложение № 5 - Справка-декларация (специфичен оборот )

Приложение № 6 - Справка - декларация - обороти _neverfalling_done.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.