Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

МЕГАХИМ АД
ЕИК
117002804
Закупуване на оборудване (46 бр. ДМА) по 5 обособени позиции
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
0.00
08.04.2016
Провеждане на процедура и доставка на оборудване (46 бр.ДМА) по 5 обособени позиции на обща стойност 1 616 292,00 лв.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публикувана публична покана и прилежаща документация

публикувана публична покана.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1 1
Обособена позиция 2 1
Обособена позиция 3 1
Обособена позиция 4 1
Обособена позиция 5 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.