Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

СДРУЖЕНИЕ "Био - Б - Еко" Сдружение
ЕИК
120526197
„Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия”
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
39 200.00
13.04.2021
07.05.2021
Представители на Сдружение "Био-Б-Еко" , съвместно с Ръководителя на проекта, ще подготвят изискванията към техническите спецификации и техническите задания към изпълнение на дейноста. На базата на разработените спецификации и подготвения технологичен проект ще бъдат разработени документите за провеждане на процедура избор на изпълнител, съгл. ПМС 160 - "Публична покана". В подготвените документи ще бъдат представени изискванията къв експертизата, опита и квалификацията на кандидатите за изпълнители, а също така и на участващите в изпълнението на дейността ключови експерти, а също и изискване за годишния оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години да е равен или по-голям от стойността на поръчката .
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
„Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия”

PROCEDURA 7.2 BIO-B-EKO.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция -1 : Създаване на образователно, цифрово съдържание на уеб-апликация „Дигитален еко-патрул“о-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия” 2
Обособена позиция -2 : Създаване на система от образователни модули за наблюдение на околната среда, превенция и предаване на данни 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.