Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

"БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
ЕИК
131086621
Публична покана за набиране на оферти за избор на изпълнител по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за доставка на строителен материал и извършване на масов изкоп за полагане на основи на жилищна сграда в изпълнение на договор: BG16RFOP002-2.077-0058/15.02.2021г.
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
228 500.00
27.04.2021
05.05.2021
Във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова подкрепа по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, и с оглед нуждите, породени от търговската дейност на "Булстрой Груп" обявяваме процедура за избор на изпълнител чрез публична покана. Необходим ни е изпълнител по две особособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 - Доставка на Бетон 
Име на доставения материал: Бетон В-25 ( C 20/25 )  S3
Необходимо количество от материала: 1000 м3 (кубични метра)
Прогнозна стойност в лева за 1 куб. метър  -75,50лв (без ДДС)
Стойността на обособената позиция е 75 500лв. (без ДДС) 

Обособена позиция №2 - Услуга свързана с изкоп за полагане на основи на жилищна сграда
Име на услуга: Изкоп за полагане на основи на жилищна сграда в обем от 17 000м2
Прогнозна стойност в лева за отделна единица - 9лв. за м2 (без ДДС)
Обща прогнозна стойност на обособената позиция е 153 000лв. (без ДДС) 

Процедурата ще бъде осъществена при спазване принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция, публичност и прозрачност. Видът процедура за избор на изпълнител е определен съобразно препоръките на УО. Тъй като прогнозната стойност за доставки по тази процедура, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента, без данък върху добавената стойност, е по-висока от 30 000 лв., ще бъде проведена процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. При този вид избор право да подават оферти имат всички заинтересовани лица, като на кандидатите се дава възможност за подаване на оферти за една или повече обособени позиции, в случай че е приложимо
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация, съобразно Ръководството за отчитане на процедура за "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Публична покана и докуменция -БулстройГруп.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция №1 Доставка на строителен материал- Бетон В-25 2
Обособена позиция №2 Извършване на масов изкоп, чрез използване на механизирана техника, за полагане на основи на жилищна сграда 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.