Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Сдружение "У.Т.Р.Е. - уважение, толерантност, разбирателство, единство"
Булстат
176972771
Провеждане на краткосрочни обучения за работа в мултикултурна среда на учители, педагогически специалисти и директори от партниращите образователни институции, завършващи с присъждане на квалификационни кредити
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
133 196.00
19.04.2021
27.04.2021
Цел: всички педагогически специалисти от деветте партниращи образователни институции успешно да преминат краткосрочни обучения с присъждане на квалификационни кредити, които да повишат компетентностите им – знания, умения и отношения за работа в мултикултурна среда. Заложени са две обучителни програми, по които да бъде обучен всеки от педагогическите специалисти и директори от партниращите образователни институции:
-  Методи и подходи за работа в мултикултурна среда;
-  Ефективно управление на мултикултурната образователна среда.

Изпълнението на тази дейност се предвижда да се реализира от лицензиран доставчик, вписан в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация (ИРОПК) на педагогическите специалисти, поддържан от МОН, съгласно чл. 229 от ЗПУО.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл

Tender_2A.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Провеждане на краткосрочни обучения за работа в мултикултурна среда на учители, педагогически специалисти и директори от партниращите образователни институции, завършващи с присъждане на квалификационни кредити 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.