Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Асоциация наука за природата Сдружение
ЕИК
176221543
„Изпълнение на дейности по организация и управление по време на реализиране на дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001-С01, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
370 000.00
12.02.2021
19.02.2021
Дейностите по проеката са следните:
1. Управление на проекта;
2. Координация на работата между отделни изпълнители;
3.Осъществяване на административен контрол на дейностите;
4. Комуникация и докладване на напредъка по проекта към Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“;
5.Докладване изпълнението на проекта към Възложителя и към партньорите.

В резултат на успешното изпълнение на дейността се очаква да се постигнат:
1)	Осигурено ефективно управление на проекта съгласно указанията на УО на ОПОС;
2)	Успешно отчетен проект без налагане на корекции и санкции от страна на УО на ОПОС;
3)	Осигурена подкрепа за подобряване природозащитното състояние на видовете южна блатна костенурка (Mauremys caspica), червенокоремна бумка (Bombina bombina), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух нощник (Myotis bechsteinii).
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Publichna_pokana.pdf

Свали
Техническа спецификация

Tehnicheska_specifikaciya.pdf

Свали
Методика за оценка

Metodika_ocenka.pdf

Свали
Договор

Dogovor.pdf

Свали
Образци

Obrazci.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Изпълнение на дейности по организация и управление по време на реализиране на дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.028-0001-С01, с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“ 4
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.