Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ЕИСАКО ЕООД
ЕИК
204668807
Транспорт за  абучаеми и лектори по проект Проект  № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение  и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ 
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
30 842.66
16.04.2021
26.04.2021
Обект на поканата е Транспорт за  абучаеми   и лектори от Област Смолян за нуждите на  Проект  № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение  и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Транспорт за абучаеми и лектори по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“

Поръчка -Транспорт.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Транспорт за абучаеми и лектори по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ 0
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.