Преглед на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Фондация "Екология, комуникации и общество"
ЕИК
205515537
„Работа със заинтересовани страни“ по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа.“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
121 500.00
29.04.2021
06.05.2021
В рамките на възлаганото за изпълнение се предвижда да се извърши: анализ за определяне и определяне на заинтересованите страни; лекции-работилници в училища (4 лекции за 150 деца); детски летен лагер (10 тридневни лагера за 100 деца); лекции-обучения (2 бр. за 80 човека); фестивал „Нощ на прилепите“ (за 250 души); кръгла маса (за 60 души); пресконференции (2 бр.); публикации на статии (10 бр.) в местни печатни и електронни медии; осигуряване на подаръчни комплекти (1000 бр.) за събитията и срещите.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Publichna_pokana.pdf

Свали
Спецификация

Specifikaciya.pdf

Свали
Методика за оценка

Metodika_za_ocenka.pdf

Свали
Образци

Obrazci.zip

Свали
Договор

Dogovor.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Работа със заинтересовани страни“ по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа.“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.