Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ФОКАС-2 ЕООД
ЕИК
175257807
Провеждане на процедура и доставка  на Лазерна портална машина за разкрояване на метални листи-1 брой.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
819 492.77
29.03.2016
06.04.2016
Изборът на изпълнител ще бъде чрез провеждане на процедурата  "Избор с публична покана" съгласно чл.7, т.1 от ПМС 118/20.05.2014г. и изискванията на Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г.   
Провеждането на процедурата включва следните стъпки:
Изготвяне на документация за участие в процедурата, съгласно съответните образци на документи в Ръководството за изпълнение. 
- Изготвяне на проект на заповед/решение за назначаване на оценители и резервни оценители за разглеждане, оценка и класиране на оферти за провеждането на съответната процедура за определяне на изпълнител.
- Предоставяне на публичната поканата на Управляващия орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и публикуване на поканата на интернет страница на дружеството.
- Писмено информиране на УО за датата на сесията за отваряне на офертите в срок не по-късно от 3 дни преди предвидената дата.
- Отваряне на офертите.
- Изготвяне и подписване на протокол от дейността на оценителите, съдържащ класиране на кандидатите и утвърден от Бенефициента.
- Писмено уведомяване на всички кандидати в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор, с  изискане на документите за липса на обстоятелствата по чл. 22 ал. 1 на ПМС 118/20.05.2014 г.
-Извършване на проверка за липса на обстоятелства по чл. 22 ал. 1 на ПМС 118/20.05.2014 г.
- Подписване на договор с избрания изпълнител.
- Изпращане до УО на копие на сключения договор, приложенията към него, както и цялата документация по проведения избор на изпълнител.
- Започване на изпълнение на договора с избрания изпълнител.
Изборът на изпълнител ще се осъществява при спазването на следните принципи: публичност и прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Доставката на машините ще бъде извършена в договерния срок, като при получаването им ще бъде подписан прием-предавателн протокол. След пускане в експлоатация на оборудването ще бъде подписан финален приемо-предавателен протокол за оборудването.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публикувани документи

док. Процедура.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка и монтаж на Лазерна портална машина за разкрояване на метални листи - 1 бр. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.