Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

АЛИАНС - ЗАФИР КУЛЕВ ЕТ
ЕИК
127020633
„Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване с 9 обособени позиции:
Обособена позиция 1:  Форматно-разкройващ циркуляр - 1 бр;
Обособена позиция 2: Автоматична кантираща машина - 1 бр.
Обособена позиция 3: Вакуумна мембранна преса - 1 бр.
Обособена позиция 4: СNC Хидравлична абкантпреса - 1 бр.
Обособена позиция 5: Лазер - 1 бр.
Обособена позиция 6: СNC рутер- 1 бр.
Обособена позиция 7: Машина за рязане на PVC и алуминиева дограма- 1 бр.
Обособена позиция 8: Газокар - 1 бр.
Обособена позиция 9: Винтов компресор - 1 бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
510 392.98
12.01.2021
19.01.2021
В рамките на процедурата ще се избере изпълнител/и за доставка, монтаж въвеждане в експлоатация на описаното в настоящото проектно предложение оборудване. Процедурата ще се проведе при обявяване на обособени позиции. Целта на ръководството на кандидата е да се получат максимален брой оферти от потенциални изпълнители. При изборът на изпълнител няма да се залагат дискриминационни показатели за оценка. Документацията за избор на изпълнител ще се публикува на интернет страницата на дружеството и в системата ИСУН 2020. След провеждането на процедурата за избор на изпълнител, пълната документация ще бъде предоставена на Управляващия орган за съгласуване. Документацията и пълната процедура ще бъде в съответствие с приложимото постановление на министерски съвет и изискванията на УО на ОПИК.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документи публична покана

Publichna pokana.7z

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Форматно-разкройващ циркуляр - 1 бр; 2
Автоматична кантираща машина - 1 бр. 1
Вакуумна мембранна преса - 1 бр. 1
СNC Хидравлична абкантпреса - 1 бр. 1
Лазер - 1 бр. 1
СNC рутер- 1 бр. 1
Машина за рязане на PVC и алуминиева дограма- 1 бр. 1
Газокар - 1 бр. 1
Винтов компресор - 1 бр. 3
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.