Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Асоциация наука за природата Сдружение
ЕИК
176221543
„Работа със заинтересовани страни по проект с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
267 100.00
29.04.2021
06.05.2021
В рамките на възлаганите услуги се предвижда предоставянето на услуги за реализиране информационни и комуникационни мероприятия за популяризиране на проблематиката на проекта и повишаване на информираността и ангажираността на заинтересованите страни чрез: 1) Анализ на заинтересованите страни и 2) Организиране на обучения, лекции, фестивали, лагери, кръгли маси, фотоизложби и др., при спазване на приложимото законодателство и в рамките на заложеното в техническата спецификация.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Покана

Publichna_pokana.pdf

Свали
Техническа спецификация

Specifikaciya.pdf

Свали
Методика за оценка

Metodica_za_ocenka.pdf

Свали
Договор

Dogovor.pdf

Свали
Образци

Obrazci.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Работа със заинтересовани страни по проект с наименование Хабитат „Сакар“ по процедура BG16M1OP002-3.028 - „Подобряване на природозащитното състоя-ние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“ 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.