Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Асоциация наука за природата Сдружение
ЕИК
176221543
„Провеждане на наблюдение на целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат "Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
787 994.00
29.04.2021
07.05.2021
Услугите са предвидени като Дейности 1 и 2 за изпълнение по проект № BG16M1OP002-3.028-0001-C01 Хабитат "Сакар". Точните изисквания и специфики във връзка с начина на изпълнение на услугата са предоставени в приложените Технически спецификации.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

Publichna_pokana.pdf

Свали
Технически спецификации

Tehnicheski_specifikacii.zip

Свали
Методика за оценка

Metodika_za_ocenka.pdf

Свали
Договор

Dogovor.pdf

Свали
Образци

Obrazci.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейности по наблюдение на целеви видове земноводни и влечуги и техните местообитания“ 2
Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по наблюдение на целеви видове прилепи и техните местообитания“ 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.