Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

МОНИ - 83 ООД
ЕИК
115886496
"Доставка по обособени позиции, обособена позиция 1 - машина за огъване на тръби, обособена позиция 2 - електро-хидравличен абкант"
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
0.00
12.03.2016
Закупуване на оборудване на стойност 1 070 000 лв. чрез провеждане на процедура с обособени позиции:
1. Електро-хидравличен абкант - 1 бр. 
2. Тръбоогъваща машина - 1 бр. 
Оборудването следва да бъде доставено и въведено в експлоатация в срок не по-късно от 6 месеца от сключване на договор за доставка, но не по късно от края на срока на изпълнение на проекта съгласно договора за БФП. Определени служители на "Мони-83" ще преминат обучение за работа с машините.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Одобрени и публикувани тръжни документи

Tender documents Approved.zip

Свали
Документи от проведена оценка

Documents_Ocenka.zip

Свали
Сключен договор и допълнителни документи на "БЛМ" АД, по ОП 1

Dogovor i documents_BLM.zip

Свали
Покана за сключване на договор по ОП 2 към "Амада" ГмбХ

Pokana Amada.zip

Свали
Документи за прекратяване на ОП 2 "Доставка на електро-хидравличен абкант" от процедура "избор с публична покана"

Prekratiavane procedura.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 01 - Доставка на машина за огъване на тръби 1
Доставка на електро-хидравличен абкант 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.