Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

АРАЙС ООД
ЕИК
115636813
 Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и заковаване на петата с пирони
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
0.00
31.03.2016
Бенефициентът ще прилага задължително процедурата за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 118/20.05.2014 г., тъй като размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект. 

Посочените в т.7 по-горе две (2) дейности за подобряване на производствените процеси и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес ще бъдат изпълнени чрез провеждане на една (1) процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" съгласно ПМС №118/20.05.2014 г. за доставки без обособени позиции на обща стойност 1 071 000 лв. чрез закупване на три (3) броя ДМА съгласно посоченото в Бюджета по т.5 по-горе. 

При провеждане на процедурата за избор на изпълнител Бенефициентът задължително ще спазва общите принципи за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Управляващият орган ще осъществи предварителен, текущ и задължително последващ контрол на три (3) нива по отношение на провежданата от страна на Бенефициента процедура за определяне на изпълнител както следва:

1/ Изготвена документация за откриване на процедура за избор на изпълнител;

2/ Изготвен протокол от дейността на оценителите (Приложение 3.10), определени от бенефициента за оценка и класиране на получените оферти; 

3/ Изготвен проект на договор с избрания изпълнител преди сключването му, заедно с документите по чл.22 , ал.2 от ПМС № 118/20.05.2014 г.

По този начин Управляващият орган ще удостовери, че при провеждане на процедурата са спазени изискванията, последователността и сроковете, заложени в приложимата национална и европейска нормативна уредба, Насоките за кандидатстване и Оперативното ръководство за изпълнение на договорите по съответната процедура.

Бенефициентът ще изготви "Публична покана" съгласно образеца по чл. 11, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г., като предвиди максимален срок на договора за доставка с избрания изпълнител пет (5) месеца. Ще бъдат предвидени изискуемите гаранция за участие и добро изпълнение съгласно регламентираните стойностни прагове. Ще бъдат предвидени минимални изисквания относно икономическите и финансови възможности на кандидатите, както и минимални изисквания относно техните технически възможности и квалификация.

Ще бъдат изготвени Критерий за  оценка на офертите, както и Метозика за оценка с показатели и тежести. Ще бъдат посочени интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и ще бъде посочен срока за подаване на оферти. Ще бъдат конкретизирани условията при отваряне на офертите и ще бъде посочен списък на документите, които следва да съдържат офертите за участие, както и други релевантна информация относно провеждането на процедурата.

При получаване на офертите представител на Бенефициента ще записва данните във входящ регистър (Приложение 3.5: Входящ регистър на получените оферти ), за което на приносителя се издава документ. Пликовете на офертите не се разпечатват и се съхраняват до момента на Сесията по отваряне на офертите. Оферти, получени след крайния срок, не се приемат и не се разглеждат. 

Поканата за сесията по отваряне на офертите следва да се изпрати до УО не по-малко от 3 дни преди съответната дата. УО може да назначи свои представител, който да наблюдава целия или част от процеса по оценката.

В срок до 5 работни дни от сключване на договора с избрания изпълнител, Бенефициентът ще изпрати до УО копие на сключения договор. В него ще бъдат включени задължителните разпоредби, произтичащи от чл. 1.8. от Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Тръжна документация

2.001-0313_ARISE_OOD.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и заковаване на петата с пирони 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.