Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ФАТ ЕООД
ЕИК
115766689
Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична линия  за изработка на инструментална екипировка за производство на санитарни изделия от композитни материали - 1 брой
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
1 020 000.00
21.03.2016
29.03.2016
Провеждане на процедура и доставка на 1 брой Технологична линия  за изработка на инструментална екипировка за производство на санитарни изделия от композитни материали.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана- за публикуване на 21.03.2016г.

Публ покана- за публикуване на 21.03.2016-ФАТ.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за изработка на инструментална екипировка за производство на санитарни изделия от композитни материали - 1 брой 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.