Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ЕКО ПЕТ ЕАД
ЕИК
128585226
Доставка на отпадъци от РЕТ /полиетилен терафалат/ по обособени позиции:

- Обособена позиция 1:  Балирани безцветни бутилки от РЕТ /полиетилен терафалат/ - 69 700,00 кг.;

- Обособена позиция 2:  Флейк от безцветни бутилки от РЕТ /полиетилен терафалат/ - 46 000,00 кг.;
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
128 357.51
02.04.2021
12.04.2021
Провеждане на процедура за избор на изпълнители за доставка на:

1. Балирани безцветни бутилки от РЕТ /полиетилен терафалат/ - 69 700,00 кг.;

2. Флейк от безцветни бутилки от РЕТ /полиетилен терафалат/ - 46 000,00 кг.;

Обща стойност на процедурата: 128 357.51 лева без ДДС.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация публична покана ЕКО ПЕТ ЕАД

Документация публична покана ЕКО ПЕТ ЕАД.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция 1: Балирани безцветни бутилки от РЕТ /полиетилен терафалат/ - 69 700,00 кг.; 1
Обособена позиция 2: Флейк от безцветни бутилки от РЕТ /полиетилен терафалат/ - 46 000,00 кг.; 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.