Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Асоциация наука за природата Сдружение
ЕИК
176221543
„Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми, модифициране на стари и изоставени сгради и оформяне на естествени понижения в релефа” по проект Хабитат "Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”
Строителство
ПМС
Избор с публична покана
415 500.00
29.04.2021
06.05.2021
В обхвата на поканата са следните обособени позиции: 
Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми“ 
Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по модифициране на стари и изоставени сгради“
Обособена позиция №3:„Изпълнение на дейности по оформяне на естествени понижения в релефа“
Точните изисквания към условията за изпълнение и спецификите в предмета на възлаганите дейности са посочени в приложената техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана, и са задължителни за всички кандидати и за избрания изпълнител.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Покана

Publichna_pokana.pdf

Свали
Техническа спецификация

Specifikaciya.pdf

Свали
Методика за оценка

Metodika_za_ocenka.pdf

Свали
Договор

Dogovor.pdf

Свали
Образци

Obrazci.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейности по възстановяване на стари чешми“ 2
Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по модифициране на стари и изоставени сгради“ 2
Обособена позиция №3:„Изпълнение на дейности по оформяне на естествени понижения в релефа“ 2
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.