Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ЛАНД-МЕТАЛ ЕООД
ЕИК
106592921
Доставка на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - Разработена технология, методология и Ноу-Хау за оптимизиране на производството, контрола и постигане на съответствие на новоусвоявани продукти с хармонизираните изисквания, осигуряващи свободно движение на продуктите в ЕС
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
0.00
25.03.2016
04.04.2016
За доставката на предвидените ДНА - "Документирани технология и методология, представляващи Ноу-Хау за оптимизиране на производството, контрола и постигане на съответствие с хармонизираните изисквания, осигуряващи свободно движение на продуктите в ЕС" ще бъде подготвена и обявена публична покана за избор на изпълнител. В рамките на до един месец след подписване на договора за безвъзмездна помощ, Ръководителя на екипа ще конкретизира и предостави на УО (чрез ИСУН 2020) времето за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители. Там ще бъдат коригирани и конкретизирани посочените тук срокове и приложимите процедури. Екипът по проекта ще се запознае и стриктно ще спазва приложимите за случая:
- ЗУСЕСИФ;
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 20 май 2014 година ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ, което ще действа до приемането на подзаконови нормативни актове към ЗУСЕСИФ;
- Актуализираното РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНOВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020;
- Други нормативни изисквания, определени или цитирани в посочените нормативен акт и ръководство;
- Изискванията на подписания договор за безвъзмездна помощ;
- Указанията на УО.
Планираните за доставка ДНА ще бъдат в отделна обособена позиция в процедурата за ДМА или за тях ще се подготви отделна Публична покана за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител.
Екипът ще подготви и Ръководителя на проекта ще предостави Публичната покана на Управляващия орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, в срок не по-късно от 3 работни дни преди датата на публикуване.
При изпълнението на тръжната процедура ще бъдат спазени всички изисквания срокове за подготовка и изпълнение на този тип процедури. Ще бъде осъществено предварително съгласуване и предоставяне на тръжни документи за предварителен контрол от УО преди официалното обявяване, както и наследващите етапи до сключването на договорите с изпълнителите.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публикувани документи по процедура за избор с Публична покана за доставка на ДНА - “Документирани технология и методология, представляващи Ноу-Хау за оптимизиране на производството, контрола и постигане на съответствие с хармонизираните изисквания, осигуряващи свободно движение на продуктите в ЕС“

Za publikuvane DNA.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка на дълготрайни нематериални активи (ДНА) - Разработена технология, методология и Ноу-Хау за оптимизиране на производството, контрола и постигане на съответствие на новоусвоявани продукти с хармонизираните изисквания, осигуряващи свободно движение на продуктите в ЕС - 1 бр. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.