Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата за откриване на процедурата
Да
2.
Електронният формуляр за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис от лице с право да представлява кандидата
Да
3.
Текстът на проектното предложение е на български език, с изключение на текстовете, в които се изисква информация на английски език
Да
4.
Проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти
Да
5.
Целите на проекта съответстват на приоритетите и целите на Стратегията за ВОМР
Да
6.
Целите на проектното предложение съответстват на целите на мярка 5-7.5.1 и процедурата за предоставяне на БФП, като целите и задачите и на проекта са ясно и последователно описани и структурирани
Да
7.
Проектът е в съответствие със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:
-	Равенство между половете, равнопоставеност (принцип на равните възможности) и превенция от дискриминация 
-	Устойчиво развитие (защита на околната среда);
-	Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността 
Да
8.
Проектното предложение отговаря на изискванията за териториален обхват - дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
Да
9.
Проектното предложение съответства на изискванията за продължителност на изпълнението съгласно Условията за кандидатстване - продължителността на проекта не надхвърля 36 (тридесет и шест) месеца, но не по-късно от 30.06.2023 г.
Да
10.
Проектното предложение отговаря на изискванията: за минимален и максимален размер на общите допустими разходи по проекта, съгласно т.9 от Условията за кандидатстване.
Да
11.
Интензитетът на помощта е правилно определен съгласно определения в СВОМР и УК за мярката в т.9 от Условията за кандидатстване
Да
II. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА - ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 (по образец – Приложение 1), подписан от представляващия кандидата/кмета на общината.
Ако е налице не съответствие относно представената информацията за индикаторите/показателите за изпълнение и резултат във Формуляра за кандидатстване, и Приложение 1 „Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2“ се изисква допълнителна информация
Да
2.
Таблица за допустимите инвестиции (по образец, Приложение № 2), подписана от представляващия кандидата/кмета на общината.
Да
3.
Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета за кандидат – община, за подписване с КЕП на Формуляра за кандидатстване при подаване на проектното предложение в ИСУН 2020 (когато е приложимо)
Не
4.
Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ и Читалището за кандидатстване по реда на настоящата процедура – приложимо само за кандидати ЮЛНЦ и Читалища
Да
5.
Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия за кандидатстване – приложимо за кандидати общини, общински училища и детски градини.
Не
6.
Решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектното предложение, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община (Червен бряг и/или Искър) за периода 2014-2020 г. , в случай на проект с кандидат за подпомагане община/общинско училище/общинска детска градина.
Не
7.
Декларация на кмета на общината (на територията, на която ще се реализира проекта, а в случай, че се реализира на територията и на двете общини Червен бряг и Искър се представят декларации от кметовете на всяка от двете общини), че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община (приложимо в случай на проекти от Група А по специфична цел 1. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
8.
Декларация от председателя на колективния управител орган на Местната инициативна група, че дейностите, включени в проектите са съгласувани с одобрената стратегия за ВОМР за което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната инициативна група. Изисква се за проекти от Група А по специфична цел 1 и за проекти от Група Б по специфична цел 2. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
9.
Декларация за липса на основания за отстраняване (образец, Приложение № 4) с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“, от представляващия/те кандидата. В случай че кандидат е НПО/Читалище, декларацията се представя и от членовете на колективния управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата.
Да
10.
Декларация за липса на изкуствено създадени условия и или функционална несамостоятелност (образец, Приложение № 10)
Да
11.
Декларация за съгласие и информираност по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни (образец, Приложение № 3) с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“
Да
12.
Декларация за нередности (образец, Приложение № 5)
Не
13.
Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта (по образец, Приложение № 9)
Да
14.
Декларация данни НСИ (по образец, Приложение № 11)
Да
15.
Декларация за минимални или държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по образец съгласно Приложение № 12, подписана от лицето/ата законен/ни представляващ/и кандидата - важи за кандидати ЮЛНЦ/Читалища.
Не
16.
Декларация за липса на свързаност (образец, приложение № 13), с подпис и печат. Декларацията се попълва от представляващ по закон или пълномощие на юридическо лице, всеки член на настоятелството на читалището или всеки член на управителния съвет на юридическо лице с нестопанска цел. Документът не е приложим за кандидати, които са публични органи..
Да
17.
Декларация за неикономически дейности (по образец, Приложение № 14), подписана от лицето/ата законен/ни представляващ/и кандидата – важи за проекти, които попадат в режим „непомощ“
Да
18.
Свидетелство за съдимост на представляващия бенефициента или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата, издадено не по-рано от 6 месец, предхождащ датата на подаване на проектното предложение.
Не
19.
Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, за наличие или липса на задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на проектното предложение. Удостоверението от НАП се издава във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК за наличие или липса на задължения се предоставя от всички кандидати .
Не
20.
Удостоверение/я от общината/ите (Червен бряг и/или Искър) по седалище и адрес на управление или постоянен адрес на кандидата, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на проектното предложение. В случай че мястото на извършване на инвестицията се различава от седалище и адрес на управление или постоянен адрес на кандидата, документът се изисква и от двете общини. 
Не се изисква от кандидати – общини.
Не
21.
Копие на учредителен акт или устав, или дружествен договор (не се изисква за кандидати, вписани в Търговския регистър.
Не
22.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ) Приложение № 6А и № 6Б
Да
23.
Справка за дълготрайните активи, приложение към счетоводен баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица). Важи са проекти, включващи инвестиции за закупуване на оборудване и/или обзавеждане.
Не
24.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване. Важи са проекти, включващи инвестиции за закупуване на оборудване и/или обзавеждане.
Не
25.
Декларация по чл. 4а от ЗМСП и справка за обобщените параметри на предприятието/ Указания за попълване на Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – Приложение № 7. Подписана от лицето/ата законен/ни представляващ/и кандидата. Представя се само в случай, че се кандидатства за помощ по режим „de minimis”. (Документът не е приложим за кандидати, които са публични органи).
Не
26.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг).
Не
27.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки - важи в случай, че проектът включва разходи по т. 3 (Общи разходи) от раздел 14.2 от условията за кандидатстване, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по ЗОП.
Не
28.
Фактури, придружени с платежни нареждания и банкови извлечения за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14 от Наредба № 22.
Не
29.
Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които имат най-малко следното минимално съдържание - наименование на офертата, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо предложение, ценово предложение в лева с посочен ДДС и Решение на кандидата за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора. (важи в случаите на чл. 29, ал. 15 - 18 от Наредба №12, когато възложителят е по ЗОП, а разходите, за които кандидатства не са включени в списък референтни разходи на ДФЗ). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено-стойностни сметки във формат „xls“/“xlsx“. Оферентите на СМР, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите.
Не
30.
Оферта или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя” (важи в случаите, когато кандидатите са възложители по ЗОП, разходите, за които кандидатстват са включени в списък с референтни разходи на ДФЗ).
Не
31.
Най-малко три съпоставими независими индикативни оферти за всяка отделна инвестиция в актив/услуга/ строителство - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, запитване до конкретни лица за представените оферти (Приложение №8) към Условията за кандидатстване /Документи за попълване и Решение на кандидата за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора - (важи в случаите, когато кандидатите не са възложители по ЗОП и ще провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 и разходът, за който се кандидатстват не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”). Представят се във формат „pdf“ или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се прилагат и количествено- стойностни сметки във формат
Не
32.
Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя (важи в случаите, когато кандидатите не са възложители по ЗОП и ще провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №160 и разходът, за който се кандидатстват е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”).
Не
33.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата).
Да
34.
Влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, респективно се съгласува планът/програмата/проектът и/или разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите.
Не
35.
Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж (важи в случаите, когато имотът не е собственост на кандидата и се кандидатства за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията).
Не
36.
Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение (важи в случай на проекти, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения и строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ).
Да
37.
Влязло в сила Разрешение за строеж (важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ).
Не
38.
Становище на главния архитект на общината, на територията на която ще се реализира проектното предложение, с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ)
Не
39.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане).
Не
40.
Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности и графично и фотозаснемане на обекта и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата.
Не
41.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията).
Не
42.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, количествените сметки трябва да са заверени от лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
Не
43.
Заверени от кандидата количествено-стойностни сметки по образец съгласно Приложение № 15.
Да
44.
Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност. Документът се представя в случай, че проектът предвижда инвестиции в обект/и със статут недвижима културна ценност. В случай, че инвестициите по проекта не касаят обект/и със статут недвижима културна ценност или дейностите по проекта не включват СМР, този документ е неприложим. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. Удостоверението следва да бъде представено при оценката на проектното предложение)
Не
45.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности). (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган. Документите следва да бъдат представени при оценката на проектното предложение)
Не
46.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. (при необходимост)
Не
47.
Подписани от правоспособно лице технически спецификации за оборудването и/или обзавеждането, и/или мобилни обекти, включени в проекта.
Не
48.
График за провеждане на планираните дейности - Приложение № 16.
Не
49.
Писмено становище от сценограф/художник в случай на закупуване на народни носии и/или друго сценично облекло, декор, реквизит и/или сценично оборудване.
Не
50.
Писмено становище от етнограф относно значимостта на събитието за местната културна идентичност-в случай на организиране на фестивали, събори или др.
подобни събития.
Не
51.
Копие/копия на договор/и за безвъзмездна финансова помощ – важи в случай, че кандидатът заявява точки по Критерий за подбор № 7
Не
III. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е едно от следните лица:
За комбинация от двата вида дейности от Групи А и Б – интегриран проект, както и само от Група А. Инвестиционни дейности:
	Община Червен бряг;
	Община Искър;
Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
За проекти само от Група Б „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:
	Община Червен бряг;
	Община Искър;
	Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
	Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
	Образователни институции с местно значение – училища и детски градини
Да
2.
Кандидатът/получателят на финансова помощ има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ (територията на общините Червен бряг и Искър) и осъществява дейностите по проекта на територията на действие на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ (територията на общините Червен бряг и Искър).
Да
3.
Кандидатът/представляващия/ представляващите кандидата не попада/т в някое от следните основания за отстраняване:
1. е осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено с акт на компетентен орган, че:
а) е представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
б) е предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
7. е налице конфликт на интереси по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който не може да бъде отстранен.
8. е обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, в процедура е по ликвидация, сключил е извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, преустановил е дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен;
9. е установено, че не е изпълнил/а разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ;
10. е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР;
11. е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен орган или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ.
12. е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
13. е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.
Да
4.
Кандидатът не попадат в хипотезата на независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия, за които се установява, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярка 5-7.5.1 от СВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър, включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените в Условията за кандидатстване максимални размери.
Да
IV. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет или декларация на кмета на общината
Да
2.
Дейностите включени в проектите съответстват на приоритетите и целите на одобрената стратегията за Водено от общностите местно развитие, целите на мярка 7.5.1 от Стратегията за ВОМР. Дейностите по проекта са обвързани с целите на проекта и очакваните резултати от изпълнение на проекта.
Да
3.
Проектните дейности отговарят на общите условия за допустимост на проектните дейности, посочени в точка 13 от Условията за кандидатстване
Да
V. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заложените в проектното предложение разходи отговорят на изискванията за допустимост на разходите – предвидените в проекта разходи съответстват на категориите разходи допустими за финансиране по процедурата, съгласно т.14 от Условията за кандидатстване
Да
2.
Проверка на основателността на предложените за финансиране разходи, включени в проектното предложение чрез съпоставяне на предложените разходи с представени от кандидатите оферти и/или други документи, при прилагане на метода посочен в 14.2. Условия за допустимост на разходите/Раздел 14. Категории разходи, допустими за финансиране.
Да
VI. Група
ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ И/ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Пo проекта не са установени изкуствено създадени условия за получаване на подкрепа в противоречие с целите на мярката

* “Изкуствено създадени условия" са инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
Да
VII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
В проектното предложения не са включени дейности и разходи стартирали или извършени преди подаване на проектното предложение и преди извършване на посещение на място (при дейности и разходи за СМР), с изключение на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги.
Да
2.
Дейностите/инвестиционните разходи по проекта не са финансирани/не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
Да
VIII. Група
ПРОВЕРКА ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Дейностите които ще се финансират попадат в режим на финансово подпомагане  „непомощ“ (дейностите по проекта няма да бъдат експлоатирани по икономически начин).
Да
2.
Финансовото подпомагане представлява „минимална помощ“ по смисъл на чл.107, параграф 1 от ДФЕС и дейността/ите, която/ито ще се финансира/т с настоящия проект, попада/т в приложното поле на Регламент (ЕС) №1407/2013 (ако е приложимо)
Да
3.
Финансовата помощ за един кандидат/ползвател, заедно с другите получени минимални помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни бюджетни години, включително текущата (ако е приложимо
Да
IX. Група
ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ЗАЯВЕНИТЕ РАЗХОДИТЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проверка на основателността на предложените за финансиране разходи, включени в проектното предложение чрез съпоставяне на предложените разходи с представени от кандидатите оферти и/или други документи, при прилагане на метода определен в 14.2. Условия за допустимост на разходите/Раздел 14. Категории разходи, допустими за финансиране.
Да
X. Група
ПРОВЕРКА НА АНАЛИЗ „РАЗХОДИ – ПОЛЗИ“
Критерий Води до отхвърляне
1.
Интензитетът на помощта заявен от кандидата е в съответствие с представения анализ „разходи ползи“:
За всички допустими кандидати – общини, ЮЛНЦ и читалища финансирането е 100% в случай, че проектът не генерира нетни приходи или проектът генерира нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля 97 790,00 лв. /или 50 000 евро/.
В случай, че проектът генерира нетни приходи и размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта надхвърля 97 790,00 лв. /или 50 000 евро/, размерът на финансовата помощ се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ).
Заявената от кандидата БФП е в съответствие с определения интензитет на помощта, съгласно анализ „разходи - ползи“.
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.