Критерии за оценка

I. Група
ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице, в случаите на упълномощаване. В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко лица, формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от всички представляващи кандидата лица или упълномощено/оправомощено лице.
Да
2.
Текстът на проектното предложение във формуляра за кандидатстване е на български език, с изключение на текстовете, за които се изисква информация на английски език.
Да
3.
Във формулара за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация.
Не
4.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата за откриване на процедурата
Да
II. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Основна информация за проектното предложение, подписана от кандидата (Приложение 1 от Документи за попълване).
Да
2.
Таблица за допустими инвестиции в електронен формат „xls“ или “xlsx”, както и във формат „pdf”. (Приложение № 2 от Документи за попълване).
Да
3.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва от всички от тях и се прикачва в ИСУН 2020. От текста на пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представлява/т кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение, и/ или упълномощават пълномощника да води комуникация от името на кандидата при оценка на проектното предложение.
Не
4.
Свидетелство за съдимост на представляващия/те кандидата издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на проектното предложение. Когато кандидат е ЮЛ, свидетелство за съдимост се предоставя и от членовете на колективния управителен орган на ЮЛ, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, свидетелство за съдимост се представя от неговия представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата – ЮЛ.
Да
5.
Удостоверение за липса на публични задължения, издадено от Националната агенция по приходите, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на представянето му.
Да
6.
Удостоверение за липса на задължения към Община Исперих, издадено не по-рано от 1 месец преди подаване на проектното предложение.
Да
7.
Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни (Приложение № 3 от Документи за попълване). Декларацията се подава от кандидата и от упълномощеното лице, ако има такова.
Да
8.
Декларация за липса на основания за отстраняване (Приложение 4) във връзка с изменение на ЗОП (Обн. в ДВ бр. 102 от 2019г., в сила от 01.01.2020г.) от представляващия/те кандидата, когато кандидат е ЮЛ, декларация се представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата.
Да
9.
Декларация за нередности (Приложение № 5 към Документи за попълване), когато кандидат е ЮЛ, декларация се представя и от членовете на колективния му управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидатаподписана от представляващия/те кандидата.
Да
10.
Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта (Приложение № 6 от Документи за попълване).
Да
11.
Декларация за липса на изкуствено създадени условия (Приложение № 7 от Документи за попълване).
Да
12.
Декларация за съгласие за предоставяне на данни от статистическите изследвания, провеждани от НСИ (Приложение № 8 от Документи за попълване).
Да
13.
Декларация за свързаност, във връзка със Заповед № РД-09-647/03.07.2019г. на Ръководителя на УО на ПРСР (Приложение № 12 от Документи за попълване).
Да
14.
Формуляр за мониторинг (Приложение № 9 от Документи за попълване).
Да
15.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване с проектно предложение към СВОМР.
Да
16.
Копие от решение на Народното събрание, придружено от справка за акредитираните професионални направления, и документ, издаден от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), доказващ акредитация по посочените професионални направления (за кандидати, акредитирани по Закона за висшето образование).
Не
17.
Копие от заповед на министъра на образованието и науката, придружена от справка от регионалния инспекторат на МОН за професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“ (за кандидати професионални гимназии).
Не
18.
Копие на лицензия на център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, издаден от НАПОО (за кандидати центрове за професионално обучение).
Не
19.
Копие от правилник за устройството и дейността на научния институт или на по-висшата научна организация, към която институтът се числи като юридическо лице, и документ за правосубектност на научния институт (за научни институти или опитни станции).
Не
20.
Решение на Общото събрание на Българската академия на науките за създаване на самостоятелно звено или друг документ за правосубектност (за научни институти или опитни станции).
Не
21.
Копие от устройствен акт, устав или дружествен договор (за юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Не
22.
Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък.
Не
23.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (за извършени предварителни разходи).
Не
24.
Фактури, придружени с платежни нареждания и банкови извлечения, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР.
Не
25.
Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. (важи в случаите, когато разходът, за който се кандидатства с проектното предложение е включен в списък с референтни цени.
Не
26.
Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове с посочен ДДС или извлечение от каталог на производител/доставчик/ и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/. Към офертите са приложени запитване за оферта (важи в случаите за възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП). Когато ползвателят не е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено.
Не
27.
Решение на кандидата за избор на ценова оферта. В случай, че избраната от кандидата оферта не е с най – ниска цена, в решението се дава обосновка на мотивите за този избор, след проведено пазарно проучване, преди сключване на предварителни или окончателни договори за услуги/доставки. Важи за всички кандидати, заявили инвестиционни разходи, които са извън списъка с референти разходи, съгласно условията от Раздел 14.2 и извършено пазарно проучване с три оферти.
Не
28.
Предварителни или окончателни договори за услуги/доставки с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро с ДДС, срок за изпълнение, количество на доставка и срок за изпълнение.
Не
III. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСВИЕ/ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е ПРИДРУЖЕН СЪС СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Учебна програма за всяко посещение.
Да
2.
График за провеждане на планираните дейности (по образец) за всяко посещение по проекта и общ за целия проект (Приложение № 11 Документи за попълване).
Да
3.
Декларация за участие като преподавател/ демонстратор - собственик или управител на стопанството (Приложение № 10 от Документи за попълване).
Да
4.
Професионални автобиографии на лекторите и копия на документи, доказващи завършено висше образование, придобита научна степен или научно звание или други официални документи за доказване на професионален опит в областта на темите от учебната програма, по които са ангажирани като преподаватели.
Да
5.
Обосновка на избраното стопанство за посещение във връзка с учебната програма.
Да
6.
Описание на стопанството и конкретните практики или обекти, които ще се представят при посещението.
Да
7.
Документ, доказващи правото на ползване на материално-техническата база за периода на провеждане на краткосрочния обмен на опит и посещения в земеделски стопанства.
Да
IV. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ/Общо изискване към всички съпътстващи документи прикачени в ИСУН 2020
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документите прикачени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Когато документите се придружават от многоезични стандартни формуляри, във връзка с прилагане на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, изискването за апостил отпада.

Да
V. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е допустим и е:
1.	 Висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“;
2.	Професионална гимназия, или ЦПО по Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“.
3.	Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или околната среда или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите. 
4.	Неправителствена или браншова организация с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на опазване на околната среда или в областта на водите.
Да
2.
Кандидатът отговаря на изискванията на Наредба 22/14.12.2015 г.
Да
3.
Кандидатът има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Исперих.
Да
4.
Кандидатът/получателят на финансова помощ ще осъществява дейностите по проекта на територията на МИГ Исперих.
Да
5.
Кандидатът/ползвателят на помощта, и/или негов законен или упълномощен представител отговарят на условията посочени в т. 3 от Раздел 11.2. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване.
Да
6.
Кандидатът/ползвателят на помощта, и/или негов законен или упълномощен представител отговарят на условията посочени в т. 4 от Раздел 11.2.	„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване.
Да
VI. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ/Проверка за допустимост на проектното предложение:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е подал само едно проектно предложение по съответната покана/ обява за кандидатстване.
Не
2.
Общата продължителност на проекта е до 36 месеца и крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 юни 2023 г.
Да
3.
Целите на проектното предложение са в съответствие и целите на мярка 1.3 от СВОМР на МИГ Исперих:
1.	Повишаване качеството на работната сила и развитие на човешкия капитал в земеделието на територията на МИГ Исперих, приоритетно сред дребните и малки за общината земеделски производства;
2.	Насърчаване хоризонталните връзки в селското стопанство на територията, чрез обмяна и споделяне на опит, знания и добри практики за развитие на сектора.
Да
4.
Проектът е в съответствие с принципите на хоризонталните политики, описани в раздел 17 „Хоризонтални политики” от Условията за кандидатстване.
Да
5.
Във Формуляра за кандидатстване са включени индикатори за изпълнение и резултат, съгласно Раздел 7 „Индикатори” от Условията за кандидатстване, които се очаква да бъдат постигнати с конкретното проектно предложение.
Да
6.
Проектното предложение е за дейности по организиране на групи от земеделски стопани от територията на МИГ Исперих и провеждането на посещения за краткосрочен обмен на опит в земеделски стопанства.
Да
7.
Посещенията ще се извършват в земеделски стопанства на територията на МИГ Исперих, с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа или организация на работата и обмяна на опит между участниците.
Да
8.
Посещенията на стопанства са насочени към запознаване с методите и/или технологиите за устойчиво селско стопанство, диверсификация на стопанствата в/извън земеделието, участието на стопанствата в къси вериги на доставки, разработването на нови възможности за стопанска дейност и на нови технологии.
Да
9.
В стопанство, избрано за нуждите на обмяната на опит ще се извършва демонстриране на практиките и обектите, които са предмет на обмяната на опит, от представител на обучаващата организация или представянето се извършва от собственика или управителя на стопанството.
Да
10.
Продължителността на посещението и провеждането на краткосрочния обмен на опит в земеделско стопанство е еднодневна.
Да
11.
Участници в посещенията са регистрирани земеделски производители, развиващи основна земеделска дейност на територията на Исперих, и работещите в тях членове на семейството или наети.
Да
12.
Проектът за краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства, включва: 
-	учебна програма за всеки краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства; 
-	график на планираните краткосрочни обмени на опит и посещения в земеделски стопанства по образец съгласно приложение № 11, за всеки краткосрочен обмен на опит и посещение в земеделски стопанства и общ за целия проект.
Да
13.
Учебната програма за краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства има следната структура: 
a) тема, цели и задачи на посещението на стопанството за обмяна на опит; 
b) обосновка на избраното стопанство за посещение във връзка с учебната програма; 
c) описание на стопанството и конкретните практики или обекти, които ще се представят при посещението - подробно представяне на капацитет (брой животни, площ и/или други параметри), основни производствени процеси, механизация или оборудване, с което ще се провежда практическото обучение или ще се извършва демонстрация; 
d) теми за дискусия с участниците в посещението и обмяната на опит;
e) планиран брой обучаеми и планиран брой учебни групи;
f) предвиждани учебни помагала - учебници, ръководства, албуми, др.; 
g) списък на лекторите и/или собственика или управителя на стопанството, които ще провеждат обучението, като за всеки лектор и/или собственик или управител на стопанството се посочват: подтемите и броят часове, по които е ангажиран; 
h) специфичен професионален опит в провеждане на обучение в областта на земеделието или горите и/или висше образование в областта, и/или научна степен и/или научно звание в областта, в която ще се провежда обучението на лекторите, включени в дейностите по проекта.
Да
14.
Проектното предложение не включва дейности посочени като недопустими съгласно т. 13.2. от Условията за кандидатстване.
Да
15.
Извършване на проверка за двойно финансиране:
Дейностите по проекта не са финансирани/ не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
Да
16.
По проекта не са констатирани изкуствено създадени условия.
Да
17.
Включените в проектното предложение разходи попадат в обхвата на допустимите категории разходи посочени в т. 14.1. от Условията за кандидатстване:
1. Разходи за възнаграждения за преподаватели (хонорари) и собственика или управителя на стопанството, което се посещава, с включени осигурителни вноски. 
2. Разходи за пътни на преподавателите, съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) 
3. Разходи за нощувки и дневни на преподавателите, съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) 
4. Разходи за наем – оборудване, техника, база, зала или др., свързани с извършване на краткосрочен обмен на опит, предоставени от собственика на демонстрационното стопанството. 
5. Разходи за материали, свързани с демонстрираните практики – разходи за издаване на информационни материали /дипляни, брошури и др./, съобразени с обосновката на краткосрочния обмен на опит и/или посещения. 
6. Разходи за осигуряване на материали за участниците, които могат да бъдат: канцеларски материали, разходи за копиране на текстови материали към учебната програма на конкретното посещение, както и до един брой помагало на участник в дейността от вида на справочна/учебна литература (наръчник, справочник, албум или агрокалендар) и/или описание на конкретната демонстрационна практика, разходи за лични предпазни средства, и/или облекло за еднократна употреба, според спецификата на демонстрационната дейност. 
7. Разходи за кафе паузи и обяд за участниците.
8. Административни разходи за организация на посещението - до 20 % от преките разходи. 
9. Предварителни разходи за разработване на:
• Кратка учебна програма с тема, цели и задачи на посещението на стопанството за обмяна на опит; 
• Обосновка на избраното стопанство за посещение във връзка с учебната програма; 
• Описание на стопанството и конкретните практики или обекти, които ще се представят при посещението; 
• Теми за дискусия с участниците в посещението и обмяната на опит.
Да
18.
В проектното предложение са включени разходи, които са:
1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
3. определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 189“.
Да
19.
В проектното предложения не са включени дейности и разходи, стартирали или извършени преди подаване на проектното предложение, с изключение на разходите по т. 9 „Предварителни разходи“ от раздел 14.1. „Допустими разходи“ от условията за кандидатстване.
Да
20.
Разходите по т. 9 „ Предварителни разходи“ от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени към момента на кандидатстване.
Да
21.
Разходите за 1 лице, участник в еднодневно посещение са не повече от 300,00 лв.
Да
22.
В проектното предложение са включени разходите за ДДС, които са допустими и не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Не
23.
Проектното предложение не включва разходи посочени като недопустими съгласно т. 14.3. от Условията за кандидатстване.
Да
24.
Кандидатът е възложител по ЗОП, и е приложил принципа на пазарни консултации при събиране на индикативни оферти, съгласно ЗОП (чл. 44), публикувал е на профила на купувача информация относно вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени минимални параметри или подробно описание на актива/услугата.
Да
25.
Кандидатът на финансова помощ не е възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки и планираните инвестиции по проекта са под праговете определени в чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. При подаване на проектното предложение е представил най-малко три съпоставими независими оферти за всеки заявен за финансиране разход от Раздел 14 „Допустими разходи“.
Да
26.
Оферентите са местни лица и са вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване. Ако оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство. 
(Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията за вписване не се прилага за физически лица, предоставящи услуги, включително посочените в раздел 14.1. т. 1 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване).
Да
27.
Включените в проектното предложение допустими разходи са необходими и основателни за изпълнението на проекта и са обосновани.
Да
28.
Заявеният интензитет на помощта е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта .
Не
29.
Необходимо е извършване на корекции в бюджета на проектното предложение.
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.