Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация
0.00
Критерий Максимален праг
39.00
1.
Новост на внедряваната иновация

Внедряваната иновация е радикална и представлява новост на световно ниво, като значително превъзхожда съществуващите алтернативни решения - 5 т.

Внедряваната иновация представлява новост на световно ниво в съответната технологична област и частично превъзхожда съществуващите алтернативни решения - 4 т.

Внедряваната иновация представлява новост на национално ниво в съответната технологична област и значително превъзхожда съществуващите алтернативни решения - 3 т.

Внедряваната иновация представлява новост на национално ниво в съответната технологична област, но не превъзхожда съществуващите алтернативни решения - 2 т. 

Внедряваната иновация представлява новост за кандидата, но не превъзхожда съществуващите алтернативни решения - 1 т.

Внедряваната иновация не представлява новост (на световно и национално ниво, както и за кандидата), и не превъзхожда съществуващите алтернативни решения, или не е представена достатъчнa/релевантна информация, от която да се извърши обективна преценка за степента на новост - 0 т.
5.00
2.
Степен на защита на внедряваната иновация

Внедряваната иновация е защитена с действащ патент за изобретение или решение за издаване на патент - 5 т.

Внедряваната иновация е защитена със свидетелство за действаща регистрация на полезен модел или решение за регистрация на полезен модел, или с авторско право - 3 т.

Внедряваната иновация е защитена със свидетелство за действаща регистрация на промишлен дизайн или решение за регистрация на промишлен дизайн - 2 т.

За внедряваната иновация е подадена заявка за издаване на патент или за регистрация на полезен модел или за регистрация на промишлен дизайн - 1 т.

Внедряваната иновация не е защитена с някой от горепосочените документи - 0 т.
5.00
3.
Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта

Представена е информация за нуждата на кандидата от внедряваната по проекта иновация, И
Представена е информация за вече предприети действия от страна на кандидата, във връзка с идентифицираната нужда от внедряваната иновация, И
Ясно и последователно са описани етапите (стъпките), които са необходими за внедряване на подкрепяната по проекта иновация в предприятието, И
Внедряваната иновация попада в кода на основната или допълнителната икономическа дейност на кандидата, И
Основната или допълнителната икономическа дейност, в която попада внедряваната иновация, е осъществявана от кандидата през 2021 г. и 2022 г. - 5 т.

Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания - 4 т.

Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания - 3 т.

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания - 2 т.

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания - 1 т.

Критерият не е изпълнен - 0 т.
5.00
4.
Начин на разработване на внедряваната иновация

Внедряваната по проекта иновация е разработена изцяло от кандидата или съвместно между кандидата и трети лица, чрез използване на външни услуги - 2 т.

Внедряваната по проекта иновация е придобита от трети лица - 0 т.
2.00
5.
Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация

5.1. Анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната по проекта иновация - 5 т.:

- Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната иновация, е ясно идентифицирана и описана, като е представена информация за възможностите за пазарна реализация на иновацията в тази пазарна ниша, И
- Представена е конкретна информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша, описана е динамиката на навлизане на стоките/услугите, резултат от внедряваната иновация, в съответната пазарна ниша - 5 т.

- Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната иновация, е идентифицирана и описана, И
- Представена е информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша и динамиката на навлизане на стоките/услугите, резултат от внедряваната иновация, в съответната пазарна ниша - 3 т.

Има описание за пазарната ниша, но същото е общо и не кореспондира в детайли с описаната информация за реализиране на внедряваната иновация - 1 т.

Критерият не е изпълнен - 0 т.

5.2. Анализ на възможните рискове и пречки пред пазарната реализация на внедряваната по проекта иновация - 5 т.:

- Идентифицирани са подробно възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация (вкл. е описана и специфична нормативна уредба или политика в областта на внедряваната иновация, която може да повлияе на пазарната реализация), както и е анализирано до каква степен идентифицираните рискове могат да бъдат преодолени, И
- Идентифицирани са детайлно основните конкуренти на съответния пазар, и е описано как внедряваната иновация ги превъзхожда - 5 т.

- Представена е информация за възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация, и е описано до каква степен идентифицираните рискове могат да бъдат преодолени, И
- Посочени са основните конкуренти на съответния пазар - 3 т.

Има описание на възможни рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация, и/или информация за конкуренти на съответния пазар, но същите са от общ характер, без конкретна информация - 1 т.

Критерият не е изпълнен - 0 т.

5.3. Анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация - 5 т.:

- Представен е подробен анализ на потенциалните клиенти, като е описано как внедряваната иновация би привлякла съответните клиенти, И
- Представена е подробна информация за стратегията за пазарна реализация на внедряваната иновация, която доказва икономическата приложимост на иновацията - 5 т.

- Представен е анализ на потенциалните клиенти, И
- Представена е информация за стратегията за пазарна реализация на внедряваната иновация, която доказва икономическата приложимост на иновацията - 3 т.

Има описание на потенциалните клиенти и/или пазарната реализация на внедряваната иновация, но същите са от общ характер, без конкретна информация - 1 т.

Критерият не е изпълнен - 0 т.

5.4. Анализ на пазарните предимства и слабости на внедряваната по проекта иновация - 5 т.:

- Представен е реалистичен анализ на конкурентните предимства на внедряваната иновация (напр. уникални характеристики, спестяване на разходи, полза от стоката/услугата/процеса и др. под.), като е направено сравнение с конкретни, налични вече на пазара, стоки/услуги/процеси, И
- Представен е реалистичен анализ на слабостите на внедряваната иновация и доколко същите могат да бъдат преодолени - 5 т.

- Представена е информация за конкурентните предимства на внедряваната иновация (напр. уникални характеристики, спестяване на разходи, полза от стоката/услугата/процеса и др. под.), И 
- Описани са слабостите на внедряваната иновация - 3 т.

Има описание на конкурентните предимства на внедряваната иновация и/или на нейните слабости, но същите са от общ характер, без конкретна информация - 1 т.

Критерият не е изпълнен - 0 т.

5.5. Обхват на внедряваната по проекта иновация - 2 т.:

Изпълнението на проекта води до внедряване на иновация в допълващ бизнес процес, насочен към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси - 2 т.

Изпълнението на проекта НЕ води до внедряване на иновация в допълващ бизнес процес, насочен към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси - 0 т.
22.00
II. Група Праг за преминаване
Финансова стабилност на кандидата
0.00
Критерий Максимален праг
41.00
1.
Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 30% и ≤ 35% - 10 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 25% и ≤ 30% или > 35% и ≤ 40% - 9 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 20% и ≤ 25% или > 40% и ≤ 45% - 8 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 15% и ≤ 20% или > 45% и ≤ 50% - 7 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 10% и ≤ 15% или > 50% и ≤ 55% - 6 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 55% и ≤ 60% - 5 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 60% и ≤ 65% - 4 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 65% и ≤ 70% - 3 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 70% - 2 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 5% и ≤ 10% - 1 т.
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е ≤ 5% - 0 т.
10.00
2.
Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 30% и ≤ 40% - 7 т.
Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 20% и ≤ 30% или > 40% и ≤ 50% - 6 т.
Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 10% и ≤ 20% или > 50% и ≤ 60% - 5 т.
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 60% и ≤ 70% - 4 т.
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 70% и ≤ 80% - 3 т.
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 0% и ≤ 10% - 2 т.
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 80% - 1 т.
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е 0% (т.е. кандидатът няма приходи от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.) - 0 т.
7.00
3.
Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1,5% - 4 т.
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 1% и < 1,5% - 3 т.
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≥ 0,5% и < 1% - 2 т.
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и < 0,5% - 1 т. 
Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0% - 0 т.
4.00
4.
Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 13% и ≤ 15% - 10 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 11% и ≤ 13% или > 15% и ≤ 17% - 9 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 9% и ≤ 11% или > 17% и ≤ 19% - 8 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 7% и ≤ 9% или > 19% и ≤ 21% - 7 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 5% и ≤ 7% или > 21% и ≤ 23% - 6 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 23% и ≤ 25% - 5 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 25% и ≤ 27% - 4 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 27% - 3 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 3% и ≤ 5% - 2 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 1% и ≤ 3% - 1 т.
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е ≤ 1% - 0 т.
10.00
5.
Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. и стойността на общите допустими разходи по проекта.

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 2, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил.лв.) - 10 т.

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 3, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил.лв.) - 8 т.

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.) - 6 т.

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 5 е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.) - 4 т.

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 6, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.) - 2 т.

Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по над 6, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.) - 0 т.
10.00
III. Група Праг за преминаване
Приоритизиране на проекти
0.00
Критерий Максимален праг
15.00
1.
Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027 

Изпълнението на проекта води до внедряване на иновация, попадаща в една от приоритетните тематични области на ИСИС 2021-2027 за съответната административна област - 10 т.

Изпълнението на проекта води до внедряване на иновация, която НЕ попада в приоритетните тематични области на ИСИС 2021-2027 за съответната административна област - 0 т.
10.00
2.
Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

Икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира/предлага на пазара внедряваната иновация, попада в определените национални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва.
Национални приоритетни икономически дейности (сектори):
Код по КИД-2008 - Икономическа дейност:
Високотехнологични производства:
C21	Производство на лекарствени вещества и продукти
C26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Средно към високотехнологични производства:
C20	Производство на химични продукти
C27	Производство на електрически произведения
C28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30	Производство на превозни средства, без автомобили
Други производства:
Е38	Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Е39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания: 
J59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
J60	Радио- и телевизионна дейност
J61	Далекосъобщения
J62	Дейности в областта на информационните технологии
J63	Информационни услуги
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
M72 Научно-изследователска и развойна дейност - 5 т.

Икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира/предлага на пазара внедряваната иновация, НЕ попада в определените национални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027, посочени по-горе - 0 т.
5.00
IV. Група Праг за преминаване
Реалистичност на разходите по проекта
1.00
Критерий Максимален праг
5.00
1.
Реалистичност на разходите по проекта:

1) Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта, И
2) Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, И
3) Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта, И
4) Всички разходи са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), както и са в съответствие с приложимите режими на помощ, И
5) Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции - 5 т.

Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания - 4 т.

Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания - 3 т.

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания - 2 т.

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания - 1 т.

Критерият не е изпълнен ИЛИ
Оценителната комисия е премахнала служебно всички разходи от бюджета на проекта, ИЛИ
Оценителната комисия е премахнала служебно всички разходи по Елемент А от бюджета на проекта, ИЛИ
Вследствие на корекциите в бюджета, общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 50 000 лева, ИЛИ
Вследствие на корекциите в бюджета, общият размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“ не надхвърля с поне 200% счетоводната стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по проекта (ако е приложимо), ИЛИ
Вследствие на корекциите в бюджета, общият размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“ не надхвърля амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана за предходните 3 (три) отчетни периода (години) преди започването на работата по проекта (ако е приложимо) - 0 т.
5.00
35.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.