Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КАЧЕСТВО НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
0.00
Критерий Максимален праг
40.00
1.
Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати
- Налице е съответствие между описанието на планираните дейности и очакваните резултати за всяка дейност.
- За всяка от планираните дейности е описан принос към конкретен индикатор по процедурата.
- Планът за изпълнение отразява логическата връзка и/или последователност на планираните дейности и очакваните резултати/индикатори
Три от посочените критерии са изпълнени - 5 точки
Два от посочените критерии са изпълнени - 3 точки
Един от посочените п критерии е изпълнен - 1 точка
5.00
2.
Обхватност на проектното предложение
- Проектното предложение обхваща всички задължителни дейности (дейност 1 – поддейност 1.1. и поддейност 1.2 и дейност 2 – поддейности 2.1 и 2.3 или поддейности 2.2. и 2.3. или поддейности 2.1., 2.2 и 2.3.) и незадължителните дейност 3 и дейност 4. - 10 точки
- Проектното предложение обхваща всички задължителни дейности (дейност 1 – поддейност 1.1 и поддейност 1.2 и дейност 2- поддейност 2.1 и 2.3 или поддейност 2.2. и 2.3. или поддейности 2.1 и 2.2. и 2.3) и незадължителната дейност 4. - 5 точки
- Проектното предложение обхваща всички задължителни дейности (дейности 1- поддейност 1.1 и поддейност 1.2 и дейност 2- поддейности 2.1 и 2.3 или поддейности 2.2. и 2.3. или поддейности 2.1 и 2.2. и 2.3) и незадължителната дейност 3. - 3 точки
- Проектното предложение обхваща само задължителни дейности (дейност 1 – поддейности 1.1 и 1.2  и дейност 2 - поддейност 2.1 и 2.3 или поддейност 2.2. и 2.3. или поддейности 2.1 и 2.2. и 2.3) - 1 точка
10.00
3.
Механизъм за идентифициране и мотивиране на целевите групи и включването им в дейности по процедурата
- Описаният механизъм за идентифициране и мотивиране на целевите групи включва предварителен анализ, основан на количествени и качествени данни (брой, възраст, образование, социален статус, признак на уязвимост и др. приложими за целевите групи) и прогнози и предварителна комуникация и координация с основните отговорни институции (АЗ-ДБТ, АСП, ДАБ, общини, РУО)
- Описаният механизъм включва конкретна методология за идентифициране и мотивиране на целевите групи чрез пряка ангажираност на кандидата и/или партньора/партньорите, при наличие на такива, и/или образователни медиатори.
- Описаният механизъм посочва конкретно определени комуникационни канали за разпространение на информация сред целевите групи. 

Три от критериите са изпълнени - 10 точки
Два от критериите са изпълнени - 5 точки
Един ото критериите е изпълнен - 1 точка
10.00
4.
Организация и провеждане на курсове по дейност 2 за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап
Организацията и провеждането на курсовете по дейност 2 е съобразена с наличната образователна среда в училището: 
- организацията на курсовете предвижда обучение в самостоятелни класни стаи за всяка група курсисти;
- предвидени са и са описани налични учебно-технически средства, необходими за провеждане на курсовете за възрастни; 
- описани са изисквания за обучители за планирания брой групи – опит в обучение на възрастни, брой групи за един обучител;
- описана е организацията за провеждане на изпитите;
- организацията на курсовете е съобразена с учебния процес на учениците и спецификите на целевата група (отчетени са възможностите за съчетаване обучение на деца в задължителна ученическа възраст и целевата група при споделено ползване на материално-техническа база в едно училище).

Пет от критериите са изпълнение - 5 точки
Четири от критериите са изпълнени - 3 точки
Три или по-малко от критериите са изпълнени - 1 точка
5.00
5.
Ориентираност към резултати
- В проектното предложение са включени всички задължителни за операцията индикатори от ОПНОИР (И 3213 с всички съставни индикатори; И 2327; Р 3213; а при включена дейност 3 - И 2323; Р 2322), както и всички допълнителни специфични за операцията индикатори за изпълнение, както следва:
- Лица над 16 години, (включително роми), допуснати до явяване на изпит след участие в курс по ограмотяване и/или в курс за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование;
- Лица, придобили основно образование в рамките на операцията и продължили в първи гимназиален етап на средно образование или в професионално обучение, и/ или започнали/останали на работа в рамките на шест месеца след приключване участието си в дейности по операцията. - 5 точки

- В проектното предложение са включени всички задължителни за операцията индикатори от ОПНОИР (И 3213 с всички съставни индикатори; И 2327; Р 3213; а при включена дейност 3 - И 2323; Р 2322), както и един допълнителен специфичен за операцията индикатор за изпълнение. -3 точки

- В проектното предложение са включени само задължителните за операцията индикатори от ОПНОИР (И 3213 с всички съставни индикатори; И 2327; Р 3213; а при включена дейност 3 - И 2323; Р 2322). - 1 точка

5.00
6.
Устойчивост и въздействие
Предвидено е проследяване на резултатите от изпълнението на проекта и въздействието върху целевата група:
- записване в следващ етап/клас на основно образование;
 - продължаване на образованието в гимназиална степен след придобито основно образование в рамките на процедурата (записване в първи гимназиален етап на формалното образование);
- започване или оставане на работа със съдействието на бюрата по труда в рамките на 6 месеца след завършване на курс по процедурата;
- насочване към или включване в професионално обучение със съдействието на бюрата по труда. - 5 точки

Три от посочените критерии са изпълнени. - 3 точки

Два от посочените критерии са изпълнени. - 2 точки

Един от посочените критерии е изпълнен. -1 точка
5.00
II. Група Праг за преминаване
ОЦЕНКА НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ
0.00
Критерий Максимален праг
30.00
1.
Планирана целева стойност на индикатор за изпълнение:
o	Лица навършили 16 години, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, включени в курсове по ограмотяване и/или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование.

Оценителната комисия чрез изчисления на планираните стойности на индикатори за изпълнение в конкретно проектното предложение определя точките по следната формула :
∑= А/В * 15 , където: 
А - целевата стойност на индикатор за изпълнение „	Лица навършили 16 години, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, включени в курсове по ограмотяване и/или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование.“
В - целева стойност на индикатор за изпълнение „И 3213 Лица над 16 години (включително роми), включени в курсове за ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП“
Полученият резултат се закръглява до цяло число.

15.00
2.
Фокус към лица от целевите групи на възраст от 16 до 24 навършени години: неучещи и незаети лица, лица без завършен етап/степен на училищно образование, неграмотни или слабо грамотни, отпаднали от системата на образованието, безработни лица, и/или търсещи или получила закрила 
Оценителната комисия чрез изчисления на планираните стойности на индикатори за изпълнение в конкретното проектното предложение определя точките по следната формула:
∑=C/B*15, където:
B - целевата стойност на индикатор за изпълнение „И 3213 Лица над 16 години (включително роми), включени в курсове за ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП“
C - целева стойност на индикатор за изпълнение „Лица от 16 до 24 навършени години, включени в курсове за ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование“
Полученият резултат се закръглява до цяло число.
15.00
III. Група Праг за преминаване
ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Връзка между планираните ресурси и постигането на целите.
Оценителната комисия следва да извърши изчисления на допуснатите до техническа и финансова оценка, проектни предложения на база най-доброто съотношение между планираните ресурси (планираните общо допустими разходи по проекта)  и постигането на целите (сумата от планираната целева стойност на индикатор И 3213 + планираната целева стойност на индикатор И 2323). Полученият резултат се закръглява до цяло число след прилагане на следната формула:
∑= O/N*10, където:
N е съотношението на „n“ проектно предложение, изчислено по формулата:
N=Zn/([(Bn*Xn)+(Dn*Yn)+Fn])
(Bn е планираната целева стойност на индикатор за изпълнение И 3213 на конкретно проектно предложение – „n“; 
Xn – е планираната целевата стойност на индикатор за резултат Р 3213 на конкретно проектно предложение – „n“;
Dn е планираната целевата стойност на индикатор за изпълнение И 2323 на конкретно проектно предложение – „n“; 
Yn – е планираната целевата стойност на индикатор за резултат Р 2322 на конкретно проектно предложение – „n“;
Fn – е планирана целева стойност на индикатор за изпълнение „Лица, придобили основно образование в рамките на операцията и продължили в първи гимназиален етап на средно образование или в професионално обучение, и/ или започнали/останали на работа в рамките на шест месеца след приключване участието си в дейности по операцията“ на конкретно проектно предложение – „n“
Zn е планираната стойност на общо допустимите разходи (бюджет) на конкретно проектно предложение – „n“;)

O е най-малкото съотношение на проектно предложение сред всички допуснати до ТФО проектни предложения, изчислено по формулата:
O= Zo/([(Bo*Xo)+(Do*Yo)+ Fo])

Bo е планираната целева стойност на индикатор за изпълнение И 3213 на проектното предложение с най-малкото съотношение;
Xo е планираната целева стойност на индикатор за резултат Р 3213 на проектното предложение с най-малкото съотношение;
Do е планираната целева стойност на индикатор за изпълнение И 2323 на проектното предложение с най-малкото съотношение;
Yo е планираната целева стойност на индикатор за резултат Р 2322 на проектното предложение с най-малкото съотношение;
Fо – е планирана целева стойност на индикатор за изпълнение „Лица, придобили основно образование в рамките на операцията и продължили в първи гимназиален етап на средно образование или в професионално обучение, и/ или започнали/останали на работа в рамките на шест месеца след приключване участието си в дейности по операцията“ на проектното с най-малкото съотношение.

Zo е планираната стойност на общо допустими разходи (бюджет) на проектното предложение с най-малкото съотношение) 
10.00
IV. Група Праг за преминаване
БЮДЖЕТ
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
- Бюджетът не изисква корекции за намаление на планираните преки разходи - 20 точки
- Бюджетът изисква корекция с намаление на планираните преки разходи до 3% вкл. - 15 точки
- Бюджетът изисква корекция с намаление на планираните преки разходи от 3% до 6% вкл. - 10 точки
- Бюджетът изисква корекция с намаление на планираните преки разходи от 6% до 10% вкл. - 5 точки
- Бюджетът изисква корекция с намаление на планираните преки разходи повече от 10%. - 1 точка
20.00
V. Група Праг за преминаване
Лист 2 - Финална Техническа и финансова оценка след проверка на бюджет
0.00
Критерий Максимален праг
0.00
1.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ след проверка на бюджета и корекция, когато е приложимо, е равен или по-висок от минималния размер на БФП съгласно т.9 от Условията за кандидатстване.
Оценява се чрез "ДА" или "НЕ" .
При отговор „ДА“ проектното предложение се класира в низходящ ред съгласно получения брой точки.
При отговор „НЕ“ проектното предложение се отхвърля и не участва в класирането, независимо от получения брой точки на етап ТФО.
Въвежда се ръчно от оценителя с аргументация за присъдения отговор.
0.00
2.
Общият размер на помощта „de minimis”, предоставяна по настоящата процедура, заедно с други получени помощи за едно и също предприятие, не надхвърля 200 000 EUR или 391 166 лв. за период от три бюджетни години (текущата бюджетна година плюс предходните две бюджетни години).
Оценява се чрез "ДА", "НЕ", "НЕ ПРИЛОЖИМО".
При отговор „ДА“ проектното предложение се класира в низходящ ред съгласно получения брой точки.
Проверява се за кандидат или партньор ЮЛНЦ чрез декларация – Приложение II към Условията за кандидатстване
В случай, че исканата част от бюджета на БФП надхвърля допустимия размер на „минимална помощ“ за ЮЛНЦ оценителната комисия след комуникация коригира бюджета за ЮЛНЦ без да редуцира дейностите и индикаторите, а ЮЛНЦ поема ангажимент да ги изпълни, осигурявайки собствени средства в размер на разликата от исканата и редуцираната „минималната помощ“ .
При отговор „НЕ“ проектното предложение се отхвърля и не участва в класирането, независимо от получения брой точки на етап ТФО.
Отговор „НП“ (Неприложимо) се дава за проекти, които нямат кандидат/партньор ЮЛНЦ.
Въвежда се ръчно от оценителя с аргументация за присъдения отговор.
0.00
51.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.