Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерий за оценка
25.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проектът създава/развива нови услуги в полза на рибарски общности и туристи
25.00
2.
Проектът води до обновяване и/или развитие на крайбрежните рибарски селища
25.00
3.
Проектът създава/подобрява условията за развитие на „въдичарството” в РО
25.00
4.
Проектът има ефект върху специфични целеви групи в РО като млади хора и/или жени
25.00
25.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.