Критерии за оценка

I. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на МИГ.
Да
2.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител на МИГ е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а във формат „рdf“ или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице./а.
От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра
Да
3.
Документите, приложени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Да
4.
Представени са декларации съгласно приложение № 6 от законния представител на МИГ, членовете на колективния управителен орган, членовете на контролния орган, ако такъв е предвиден в устава на МИГ и представляващите по закон и пълномощие членове на колективния управителен орган и контролния орган на МИГ, ако такъв е предвиден в устава на МИГ, когато член e юридическо лице, за липса на основание за отстраняване. Декларациите се представят от кандидата и всички партньори по проекта (МИГ от България).
Да
5.
Представени са решения на компетентните органи за кандидатстване по процедурата - решения на колективните върховни органи на кандидата и на всяка МИГ - партньор по проекта (МИГ от България).
Да
6.
Представено е споразумение за партньорство, подписано от всички партньори и асоциирани партньори по проекта преди датата на подаване на формуляра за кандидатстване, със съдържание най-малко като посоченото в приложение № 1 към Условията за кандидатстване.
Да
7.
Представени са декларации за съгласие с предоставянето на данните на кандидата и партньорите от Националния статистически институт на УО и на ДФЗ – РА съгласно приложение № 7 към Условията за кандидатстване. Декларациите се представят от законните представляващи на кандидата и всеки от партньорите (МИГ от България).
Да
8.
Представена е диплома/и за придобита образователна степен „бакалавър“ или по-висока степен за предложения/те координатор/и по проекта (когато е приложимо).
Да
9.
Представена е трудова/осигурителна книжка/и за предложения/те координатор/и по проекта (когато е приложимо).
Да
10.
Представена е таблица за допустими инвестиции (бюджет на проекта) с включени разходи за всички партньори по проекта (МИГ от България) по образец съгласно приложение № 8 от Условията за кандидатстване.
Да
11.
Представени са декларации съгласно приложение № 9 от законния представител на кандидата и всеки от партньорите по проекта, от членовете на колективния управителен орган и от членовете на контролния орган на кандидата и всеки от партньорите ако такъв е предвиден в устава на МИГ за липса на нередности.
Да
12.
Представена е декларация съгласно приложение № 10 от законния представител на кандидата за липса на изкуствено създадени условия
Да
13.
Представени са документи от кандидата и всеки партньор по проекта (МИГ от България), доказващи наличие на осигурено финансиране за проекта.
Да
14.
Представено е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД) (когато е приложимо).
Да
15.
Представени са документи, доказващи опит в изпълнението на стратегия за местно развитие, проекти за сътрудничество или проекти, финансирани със средства на Европейския съюз на кандидата, партньорите или асоциираните партньори по проекта (документите служат за оценка на проекта и не са задължителни).
Кандидатът и партньорите (МИГ от България) представят само документи, свързани с опит в изпълнение на проекти за сътрудничество и/или други проекти, финансирани със средства от ЕС.
Да
16.
Представено е уведомление/я от другите управляващи органи (компетентни власти) на ас
оциираните партньори за одобрение на проекта за транснационално сътрудничество. Допустимо е представянето и на друг еквивалентен документ, удостоверяващ, че проектното предложение за транснационално сътрудничество е подадено за одобрение или за него има осигурено финансиране (когато е приложимо). Документите се представят за всички асоциирани партньори по проекта.
Да
17.
Представен е официален документ по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, доказващ правосубектност на асоцииран партньор извън Европейския съюз, както и на група от публични и частни партньори (когато е приложимо).
Да
18.
Представен е документ, доказващ изпълнение на стратегия за местно развитие от група от местни публични и частни партньори, в случай, че по проекта за транснационално сътрудничество има включен такъв асоцииран партньор (когато е приложимо).
Да
19.
Представен е одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“, или заснемане, или архитектурен план на обекта/съоръжението, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи).
Да
20.
Представено е разрешение за строеж, когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи (когато е 
приложимо).
Да
21.
Представено е становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (когато е приложимо).
Да
22.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на формуляра за кандидатстване, когато е учредено срочно право на строеж – при кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за които се изисква разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията (когато е приложимо).
Да
23.
Представен е документ за ползване на сградата/помещението, ако по проекта се предвиждат инвестиции за трайно 
прикрепени към земята обекти за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на формуляра за кандидатстване (когато е приложимо).
Да
24.
Представено е разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти (ако е приложимо).
Да
25.
Представена е подробна количествена сметка за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице (когато е приложимо).
Да
26.
Представена е декларация за неикономически дейности съгласно приложение № 3 от Условията за кандидатстване.
Да
27.
Представени са най-малко три независими съпоставими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, или количествено-стойностна сметка, цена в лева с посочен данък върху добавената стойност (ДДС) за разходите, които не са включени в Списъка на опростените разходи съгласно приложение № 2.
Да
II. Група
ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е местна инициативна група, сключила споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 52 от 2016 г.) или на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 100 от 2015 г.)
Да
2.
Предвижда се дейностите по проекта за сътрудничество да се изпълняват на територията на действие на бенефициента, партньорите и асоциираните партньори.
Да
3.
Проектът цели:
- осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво;
- създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност;
- подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др.
Да
4.
Максималният размер на заявените допустими разходи за реализиране на проект за вътрешнотериториално сътрудничество за кандидата и всеки един от партньорите е в размер до левовата равностойност на 50 000 евро при курс на еврото 1.9558 лева.
Да
5.
Максималният размер на заявените допустими разходи за реализиране на проект за транснационално сътрудничество за кандидата и всеки един от партньорите е в размер до левовата равностойност на 100 000 евро при курс на еврото 1.9558 лева.
Да
6.
Партньор по проекта за сътрудничество е:
Местна инициативна група, сключила споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР по реда на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
Да
7.
Асоцииран партньор по проекта за вътрешно териториално сътрудничество е:
Местна инициативна рибарска група (МИРГ), одобрена от УО на ПМДР 2014 – 2020 г. и сключила споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР.
Да
8.
Асоцииран партньор по проект за транснационално сътрудничество е:
1.Местна инициативна рибарска група (МИРГ), одобрена от УО на ПМДР 2014 – 2020 г. и сключила споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР;
2. Местна група за действие по чл. 34 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, изпълняваща стратегия за ВОМР извън територията на Република България;
3. Друга група от местни публични и частни партньори съгласно чл. 44, пар. 2, букви „а“ и „б“ от Регламент. (ЕС) № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.
Да
9.
Всеки от партньорите МИГ и асоциираните партньори от Република България:
- изпълнява стратегия за ВОМР или стратегия за местно развитие;
- участва в подготовката и в изпълнението на проекта.
Да
10.
Споразумението за партньорство е подписано от всички партньори и асоциирани партньори по проекта преди датата на подаване на формуляра за кандидатстване.
Да
11.
В споразумението за партньорство е определен водещ партньор и задълженията му включват:
- управлението и координацията на изпълнението на дейностите по проекта в съответствие с определените отговорности на всеки партньор и с графика за изпълнение;
- наблюдението и напредъка на проекта.
Да
12.
Проектът съдържа всички или част от следните дейности:
- разработване на съвместен продукт/услуга, включващо придобиване на активи, включително строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България за целите на проекта;
- изследвания и пазарни проучвания, директно свързани с съвместния продукт/услуга;
- реализиране на промоционални или маркетингови кампании;
- провеждане на обучения, семинари, съвместни събития, срещи и др.;
- дейности по публичност и информираност;
- координация на изпълнението на дейностите по проекта.
Да
13.
Проектът не съдържа дейности, свързани с:
- оказване на отрицателно въздействие върху околната среда;
- извършване на инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и на нормативните актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им;
- изграждане или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов.
Да
14.
По отношение на кандидата и всеки един от партньорите по проекта (МИГ от България), членовете на колективния им управителен орган, членовете на контролния им орган, ако такъв е предвиден в устава на МИГ и представляващите по закон и пълномощие членовете на колективния управителен орган и контролния орган на МИГ, ако такъв е предвиден в устава на МИГ, когато член e юридическо лице, не е налице някое от следните основания за отстраняване:
1. е осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено с акт на компетентен орган, че:
а) е представил/а документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
б) е предоставил/а изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост и/или подбор/избор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
7. е налице конфликт на интереси по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, който не може да бъде отстранен.
8. е обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, в процедура е по ликвидация, сключил е извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, преустановил е дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен;
9. е установено, че не е изпълнил/а разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ;
10. е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР;
11. е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с член на колективния управителен орган или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ, или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ.
Да
15.
Проектът не включва извършване на икономически дейности.
Да
16.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта не надхвърля 24 месеца и е не по-дълъг от 15 септември 2025 г.
Да
17.
Посоченото/ите лице/а за координатор/и отговаря/т на условията за допустимост.
Да
18.
Проектното предложение е в съответствие с поне един от принципите на хоризонталните политики на ЕС.
Да
19.
По отношение на кандидата и партньорите не е установено, че са създали изкуствено условията, необходими за получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване.
Да
20.
Кандидатът или партньор по проекта не участват като партньор или бенефициент в четири проекта за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, по които изпълнението на дейностите не е приключило.
Да
21.
Проектното предложение включва дейности за разработване на съвместен продукт/услуга и дейности по публичност и информираност.
Да
22.
Когато в проектното предложение са включени дейности за изследвания и пазарни проучвания, то те са директно свързани със съвместния продукт/услуга.
Да
23.
Във формуляра за кандидатстване и в споразумението за партньорство за проект, включващ строително-монтажни работи, е предвидено, че вследствие изпълнението на дейностите по проекта, обектът ще се използва по предназначение и ще е въведен в експлоатация, когато това е задължително съгласно Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
Да
24.
Оферентите са местни лица, които са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а в случай на оференти – чуждестранни лица те са представили документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Да
25.
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
Да
26.
Представени са три оферти за обоснованост на разходите, които са събрани чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП.
Да
27.
Представените три оферти от извършените пазарни проучвания са независими и съпоставими.
Да
III. Група
ДОПУСТИМОСТ И ОБОСНОВАНОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектът съдържа всички или част от изброените допустими разходи, свързани с изпълнението на дейности за:
1. разработване на съвместен продукт/услуга;
2. строително-монтажни или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България;
3. други материални и нематериални активи;
4. застраховки на закупените по проекта активи;
5. изследвания и проучвания, директно свързани със сътрудничеството, включително за издаване на становища;
6. възнаграждения за външни експерти – физически или юридически лица за изпълнение на дейности по проекта, включително за преводачи;
7. възнаграждения, свързани с координацията по проекта;
8. промоционални и маркетингови кампании за съвместния продукт/услуга;
9. организиране и провеждане на обучения, семинари, съвместни събития и партньорски срещи;
10. информираност – създаване на интернет страница за проекта, публикации в регионални медии, информационни конференции; 
11. публичност – изготвяне и разпространение на информационни материали и осигуряване на публичност, в т.ч. информационни табели.
12. командировки на служителите на МИГ, експерти по проекта, включително преводачи, членове на колективния управителен орган и членове на колективния върховен орган на МИГ, както и други участници от територията в дейности, свързани с изпълнението на проекта, съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);
13. преводи (писмени и симултанни);
14. пощенски и куриерски услуги;
15. такси за издаване на документи, свързани с изпълнението на проекта.
Да
2.
Проектът не съдържа някой от изброените недопустими разходи или те са несъществени за постигане целите на проекта:
1. разходи, определени като недопустими в Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 189 от 2016 г.“;
2. разходи, за които е получено финансиране от националния бюджет или бюджета на Европейския съюз, в т.ч. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
3. разходи за обикновена подмяна и поддръжка;
4. закупуване на животни;
5. закупуване на едногодишни растения;
6. закупуване на земя и сгради;
7. принос в натура;
8. разходи, извършени от или в полза на асоцииран партньор по проекта;
9. разходи, платени в брой (с изключение на разходите за командировки, пощенски и куриерски услуги, такси за издаване на изискуеми документи и разходи за застрахователни премии);
10. банкови такси; 
11. заявени за финансиране разходи в частта им, която надвишава определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 от 2016 г. референтни стойности;
12. възнаграждения, свързани с координация на дейностите по проекта, надвишаващи 10 на сто от финансовата помощ от одобрения бюджет за всяка МИГ, партньор по проекта;
13. разходи, платени преди подаване на проектното предложение и след крайния срок за изпълнение и отчитане на проекта;
14. разходи за закупуване на транспортни средства;
15. разходи за изграждане и ремонт на места за настаняване;
16. разходи за информираност и публичност, които не отговарят на изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г. и съгласно приложение № III към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (OB, L 2274, 31 юли 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент № 1305/2013“ и Регламент за изпълнение 669/2016 на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (OB, L 115, 29 април 2016 г.);
17. разходи за координация за повече от двама координатори от всяка МИГ – партньор по проекта (отнася се за кандидата и МИГ от България);
18. разходи за пощенски и куриерски услуги и такси за издаване на изискуеми документи надвишаващи стойността над определените тарифи на съответния доставчик или организация;
19. разходи за пътни, дневни и квартирни, извършени в полза на асоцииран/и партньор/и по проекта;
20. разходи за командировки надвишаващи стойностите, определени в Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.).
Да
3.
Разходите, които са предвидени за извършване извън Република България на територията на асоциираните партньори са само за командировки на служителите на МИГ, на експерти по проекта, включително преводачи, на членове на колективния управителен орган и членове на колективния върховен орган на МИГ, както и други участници от територията в дейности, свързани с изпълнението на проекта, и писмени и симултанни преводи, свързани с дейности по изпълнение на проекта.
Да
4.
Разходите по проекта са обосновани от гледна точка на:
а) целите и дейностите на проекта;
б) реалната пазарна стойност на предложените разходи.
Да
IV. Група
При наличие на необосновани разходи или такива, които е необходимо да бъдат намалени, те се описват заедно с мотивите за това. Извършва се корекция в бюджета на проекта в съответствие с описаното.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Описание на редукцията на разходите:
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.