Критерии за оценка

I. Група
1.	Критерии за административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез ИС на МВУ и е подписан с валиден КЕП от лице, което е законен представител на кандидата, или от упълномощено от него лице.
Да
2.
Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция и прикачено в ИС на МВУ.
Не
3.
Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение № 1), подписана, сканирана и прикачена в ИС на МВУ и/или са декларирани обстоятелствата от кандидата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).

Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата/партньора, независимо дали се представляват заедно и/или поотделно.
Да
4.
Попълнена декларация по т. т. 19 и 21 от Рамка за държавна помощ за научни изследвания (съгласно образеца – Приложение № 2) на кандидата/партньора, подписана, сканирана и прикачена в ИС на МВУ и/или са декларирани обстоятелствата от кандидата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).

Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата/партньора, независимо дали се представляват заедно и/или поотделно.
Да
5.
Декларация за помещенията - попълнена по образец, подписана, сканирана и прикачена в ИС на МВУ и/или са декларирани обстоятелствата от кандидата в т. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).

Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата/партньора, независимо дали се представляват заедно и/или поотделно.
Да
6.
Формуляр/и (образец) за самооценка относно съблюдаване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (DNSH) 
Образците се попълват и подписват от кандидата.
Да
7.
Размер на обновената площ в кв. м., отговаря на посочения в таблицата по т. 5.4. от Поканата
Да
8.
Разрешение от Управителния съвет на БАН за извършване на СМР дейностите в предоставената му за ползване сградна инфраструктура
Да
9.
Кандидатът е посочил дали изброените СМР дейности изискват разрешение за строеж, съобразно приложимата нормативна уредба
Да
10.
Приложен е списък на подлежащите за закупуване активи (оборудване и/или съоръжения и/или обзавеждане) и доказателствени материали за определяне на съответните индикативни цени в резултат на направено проучване (разпечатка интернет страница/ екранна снимка, оферта и др.)
Да
11.
Описани са дейностите за административно и финансово управление (включително експерт/и, който/които ще участва/т в управлението на проекта) и дейности за информация, комуникация и публичност.
Да
12.
Кандидатът е описал как инвестициите в създаването на условия за разработването на зелени и цифрови технологии и модернизирането на инфраструктурата допринасят за разширяване на международните активности и спомогат за повишаване на конкурентоспособността на страната и допринасят за възстановяването и за укрепването на устойчивостта на Европа.
Да
13.
Описани са мерки, които ще се предприемат за предотвратяване на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация при изпълнението на дейностите на проекта.
Да
II. Група
Критерии за допустимост на кандидатите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е допустим, съгласно Поканата.
Да
2.
За кандидата не са налице  обстоятелства, водещи до изключване от участие
Да
3.
Кандидатът е пряко отговорен за подготовката, управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник.
Да
III. Група
Критерии за оценка на допустимостта на предложените дейности
Критерий Води до отхвърляне
1.
Продължителността на проекта е в съответствие с Поканата за кандидатстване.
Да
2.
Дейностите по проектното предложение се изпълняват на територията на Република България.
Да
3.
Дейностите са допустими в съответствие с т. 8.2 от Поканата.
Да
4.
Дейностите отговарят на принципите на допълняемост на финансирането от ЕС и недопускане на двойно финансиране.
Да
5.
Дейностите попадат в приложното поле на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (C(2022) 7388 final /19.10.2022 г.).
Да
6.
Проверка за приемливост на самооценката за спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, представляващ хоризонтален принцип на МВУ съгласно чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 2021/241)
Да
IV. Група
Критерии за допустимост на разходите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Разходите отговарят на общите условия за допустимост на разходите, съгласно т. 9.1. от Поканата.
Да
2.
Разходите отговарят на изискванията по т. 9.2 от Поканата
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.