Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Техническа и финансова оценка
15.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Инвестиции, водещи до преработка на собствен улов
15.00
2.
Инвестиции, водещи до предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов
15.00
3.
Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов
15.00
4.
Проектът се реализира от кандидат, представител на дребномащабния крайбрежен риболов
30.00
5.
Проектът предвижда дейности, свързани с реализацията на нежелания улов
25.00
15.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.